Sylabus předmětu LOGS - Logistika (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LOGS
Název předmětu česky:
Logistika
Název předmětu anglicky:
Logistics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Štefan Čorňák (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jan Furch, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška nebo Motorová vozidla II
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s logistikou operačních procesů ve výrobní sféře, jejich optimalizace v systémech jakosti a dopravy.Po obsahové stránce bude výuka zaměřena na následující oblasti:odborná terminologie a výklad základních pojmů, historický vývoj managementu jakosti ve vztahu k logistice, význam, úloha a postavení dopravy v společnosti, společenská dělba přepravní práce a funkce dopravní soustavy. Třídění vlastností a parametrů jednotlivých pasívních a aktívních prvků. Klasifikace materiálů, třídění do manipulačních skupin. Manipulační a přepravní jednotky. Přepravní prostředky, normalizace, kontejnery ISO.Manipulační prostředky a zařízení, třídění manipulačních prostředků. Dopravní prostředky a jejich třídění, speciální dopravní prostředky. Prostředky a zařízení pro označování, sledování a automatickou identifikaci pasívních a aktívních prvků. Sestavování článků logistického řetězce v dopravě.
Student se dále seznámí s vybranými matematickými modely a metodami používanými v logistice a systémech jakosti, včetně jejich praktického využití na konkrétních logistických problémech.
Student získá schopnost orientace v problematice logistiky, řešení dopravních úloh a dovednost rozhodování o logistických problémech a komunikace s odborníky v dané obasti.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice logistiky, postavení logistiky v systému řízení podniku. (dotace 2/2)
2.
Klasifikace logistiky, objekty logistiky. (dotace 1/1)
3.
Logistické řízení - definice, cíle, základní principy, vývoj a trendy logistického řízení. (dotace 1/1)
4.
Logistické řízení nákupu – definice, procesy nákupu. (dotace 1/1)
5.
Logistické řízení výroby - definice, logistická procesy ve výrobě. (dotace 1/1)
6.
Koncepce Just-in-Time, Kanban, štíhlá výroba. (dotace 2/2)
7.
Klasifikace přepravního materiálu, manipulační přepravní jednotky, normalizace. (dotace 2/2)
8.
Funkce dopravní soustavy v logistickém systému. (dotace 2/2)
9.
Kritéria členění jednotlivých druhů doprav. (dotace 1/1)
10.
Logistické řetězce a logistické sítě a informační toky v logistických systémech. (dotace 2/2)
11.
Řízení zásob - klasifikace zásob, metody řízení zásob. (dotace 2/2)
12.Balení a obal – typizace obalů, technologie a vazba na manipulační jednotky. (dotace 2/2)
13.
Skladové hospodářství - skladovací technologie a označování. (dotace 2/2)
14.Propojení logistických systémů a systémů řízení jakosti. (dotace 3/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
55 h
zpracování protokolů35 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je vyžadováno zpracování případové studie - 40 % hodnocení. Písemná zkouška cca 60 min, může být kombinovaná s ústní zkouškou cca 25 min.
V průběhu předmětu je provedeno několik (cca 6) krátkých testů v délce 5
minut, které přispívají k celkovému hodnocení (15 %).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STODOLA, J. -- MAREK, J. Logistika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 337 s. ISBN 978-80-7375-071-8.
SVOBODA, V. Logistika. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 116 s. ISBN 80-01-01325-1.

Doporučená:
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 283 s. ISBN 80-7261-071-6.
JEŘÁBEK, K. Logistika. Praha: ČVUT, fakulta strojní , 2000.
PERNICA, P. Logistika, pasivní prvky. Praha: Ediční oddělení VŠE Praha, 1995. 144 s. ISBN 80-7079-316-3.
PERNICA, P. Logistika, skriptum VŠE . Praha: fakulta podnikohospodářská, 1996.
KOLEKTIV, A. -- STEHLÍK, A. Dopravní soustava. Bratislava: ALFA, 1990.
SVOBODA, V. Logistika, skriptum ČVUT . Praha: fakulta dopravní, 1995.
KOLEKTIV, A. -- VOLESKÝ, K. Dopravná a spojová sústava. Žilina: ŽU, 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: