Sylabus předmětu PPVD - Právní předpisy v dopravě (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PPVD
Název předmětu česky:
Právní předpisy v dopravě
Název předmětu anglicky: Transportation Legislation
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Ondřej Koutník (cvičící, přednášející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytne studentům ucelené informace o jednotlivých zákonech a vyhláškách vztahujících se k silniční nákladní dopravě provozované na veřejných komunikacích. Výuka bude zaměřena jak na vnitrostátní tak i na mezinárodní dopravu a předpisy s ní související.
 
Obsah předmětu:
1.
Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dotace 2/1)
2.Vyhláška MDS č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a předpisy související (dotace 2/1)
3.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006 , o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č.3821/85 a (ES) č.2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.3820/85, nařízení Rady (EHS) č.3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a předpisy související (dotace 2/1)
4.Vyhláška MZV č.64/19876 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR) a přepisy související (dotace 2/1)
5.Vyhláška MZV o mezinárodní přepravě rychle zkazitelných potravin (ATP) a předpisy související (dotace 2/1)
6.
Vyhláška MZV č.11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) a předpisy související (dotace 2/1)
7.
Vyhláška MZV č.144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR) a předpisy související (dotace 2/1)
8.
Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn, vyhláška č.296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č.193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a další související předpisy (dotace 2/1)
9.
Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.307/1999 Sb., v platném znění, vyhláška MDS č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a předpisy související (dotace 2/1)
10.
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a předpisy související (dotace 2/1)
11.
Zákon č.247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění (dotace 2/1)
12.
Vyhláška MDS č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.478/2001 Sb. a předpisy související (dotace 2/1)
13.
Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dotace 2/1)
14.
Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a předpisy související (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku
35 h
příprava na průběžné hodnocení
7 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování projektů
16 h
Celkem
118 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Zpracování a obhajoba prezentace na zadané téma.
Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %. Ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BŘEZINA, J. Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě. Ostrava: Repronis, 2010. 268 s. ISBN 978-80-7329-239-3.

Doporučená:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006
Nařízení Rady (EHS) č.3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
Vyhlášky MZV
Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: