Sylabus předmětu MNGJ - Management jakosti (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MNGJ
Název předmětu česky: Management jakosti
Název předmětu anglicky:
Quality Management
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty využívat pokročilé nástroje řízení kvality pro optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů ve všech jeho fázích.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie řízení jakosti. (dotace 2/2)
2.
Definice jakosti, vývoj systémů. (dotace 2/2)
3.Jakost v USA a v Japonsku, pohled na řízení jakosti dříve a dnes. (dotace 2/2)
4.
Vývoj řízení jakosti v ČR, vývoj normativních předpisů. (dotace 2/2)
5.
Jakost v předvýrobní fázi procesu, proces, procesní řízení, zpětnovazební cyklus, P-D-C-A. (dotace 2/2)
6.
Analýza možných vzniků chyb a jejich následků - FMEA. (dotace 2/2)
7.
Návrh nového výrobku a jeho modifikace: Quality function deployment (QFD) - dům jakosti. (dotace 2/2)
8.Jakost ve výrobní fázi procesu - Statistické řízení procesů (SPC). (dotace 2/2)
9.
7 základních nástrojů řízení jakosti. (dotace 2/2)
10.
Průběžná statistická analýza dat (SW MINITAB). (dotace 2/2)
11.Jakost v povýrobní fázi procesu - Hodnocení spokojenosti zákazníků (KANO model), Způsoby získávání zpětné vazby od zákazníků. (dotace 2/2)
12.Řízení reklamací, způsob implementace zpětné vazby od zákazníků do vstupů procesu. (dotace 2/2)
13.
Projekt zeštíhlení výroby Lean Six Sigma, Vysvětlení cyklu D-M-A-I-C. (dotace 2/2)
14.
Hlas zákazníků SIPOC, Metody 5S, Ishikawa, VSM, TPM atd. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
workshop
4 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace
20 h
zpracování seminární práce18 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělen na základě min. 80% účasti na cvičeních, absolvování zápočtového testu s min. 70% správných odpovědí a zpracování, přednesení a prezentace referátu na zadané téma z oblasti managementu kvality.

Zkouška písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 4 otázky, které následně vysvětlí a detailně rozebere. Při celkovém hodnocení se přihlíží také k úrovni předneseného referátu ve cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTES, F. Jakost v podniku: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: CERM, 2007. 90 s. ISBN 978-80-214-3362-5.
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7261-071-6.
VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1.
ČSN P ISO/TS 16949 (010329) Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu = Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations. 64 s.
VEBER, J. Manažerské systémy kvality environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. 360 s. ISBN 80-7261-146-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: