Sylabus predmetu DZKLIM - Dopady změny klimatu (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DZKLIM
Název předmětu česky:
Dopady změny klimatu
Název předmětu anglicky:
Impacts of the Climate Change
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je objasnit změnu klimatu jako nejvážnější globální problém současného světa, jehož dopady zasahují všechny jeho složky s důrazem na agrosektor. Studenti si osvojí znalosti teorií vysvětlující fyzikální podstatu antropogenně způsobené změny klimatu a její odlišnost od podobných jevů v geologické minulosti. Znalost fyzikální podstaty probíhající změny je pak základem pro analýzu adaptačních a mitigačních opatření. Získají znalosti o možných dopadech změny klimatu na řízené i přirozené ekosystémy zejména ve střední Evropě, metodách, které lze pro tyto analýzy použít a aktuálních odhadů budoucího vývoje pro ČR a širší oblast střední Evropy. Současně s těmito znalostmi si student osvojí postupy používané při analýze možných dopadů klimatických změn a návrhu adaptačních opatření pro využití v praxi v rámci práce s reálnými daty. Seminární projekt si klade za cíl zvládnutí zásad odborné diskuse, prohloubení dovedností studentů s PC, vyhodnocení správnosti alternativních teorií a obhájení názorů, které reprezentují. Současně získají manažerskou schopnost aplikovat znalosti získané v rámci předcházejícího studia při řešení konkrétních problémů na konkrétním území způsobem simulujícím realitu včetně důrazu na dovednosti prezentační.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Klimatický systém Země a role biosféry v něm (dotace 2/1)
 
a.
Klima Země a biosféra, obecná cirkulace atmosféry,
b.
Klimatické cykly ENSO, NAO, El Niňo a dopady na živé systémy,
c.cyklus uhlíku, dusíku a vody, role biosféry v nich a jejich vztah ke klimatickému systému

2.
2. Kolísání klimatického systému v minulosti (dotace 2/1)
 
a.
Střídání glaciálů a interglaciálů -- příčiny a důsledky pro biosféru -- metody studia
b.
Metody rekonstrukce klimatických řad a jejich spolehlivost, kolísání teploty, NAO a dalších charakteristik v holocenu
c.
Pozorované změny v průběhu 20. století jako důsledek změny klimatu

3.
Metody odhadu budoucích klimatických podmínek s důrazem na socioekonomické scénáře a nejistoty (dotace 6/6)
 
a.Scénáře budoucího vývoje -- scénáře socioekonomického vývoje a vazba na klima a biosféru
b.Globální a regionální cirkulační modely jejich výsledky a odhad budoucích klimatických podmínek pro střední Evropu
c.
Nejistoty v sociekonomických scénářích a role mitigačních strategií v budoucím vývoji klimatu a dopadech klimatické změny

4.
Dopady změny klimatu na řízené i přirozené ekosystémy a ekosystémové služby (dotace 8/10)
 
a.Globální důsledky změn klimatu pro vybrané regiony světa a možné souvislosti s oblastí Evropy
b.
Důsledky klimatických změn pro přirozené a řízené ekosystémy a to v globálním, Evropském a středoevropském kontextu.
c.
Odhadované dopady změny klimatu pro klíčové hospodářské sektory a metody analýzy těchto dopadů
d.
Aplikace metod analýzy dopadů změn klimatu na vybraný region. Semestrální projekt - část I.

5.
Zmírnění dopadů změn klimatu adaptačními a mitigačními opatřeními (dotace 6/6)
 
a.Rozsah a možnosti jednotlivých adaptačních opatření na zmírnění dopadů změn klimatu na různé sektory s důrazem na zemědělství a sociekonomické dopady.
b.
Posouzení zranitelnosti území a kvantifikace možných rizik vyplývajících z probíhající změny klimatu, vliv adaptačních opatření a adaptační kapacity na výši rizika.
c.Adaptační část semestrálního projektu - část II.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku84 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu a získání kreditů je třeba zpracovat semestrální projekt a zůčastnit se na jeho prezentaci (11. seminář). Kvalita projektu odpovídá 25% celkového hodnocení.
Ústní zkouška (75% hodnocení) se sestává z výkladu 2 témat v rozsahu přednášek a seminářů. Hodnocena je věcná správnost a logičnost výkladu (70% hodnocení) a také souvislost a srozumitelnost výkladu (30% hodnocení). Podmínkou absolvování zkoušky je aby zoodpovězení obou témat bylo klasifikováno minimálně známkou dobře.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Global warming: the complete briefing. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 351 s. ISBN 0-521-52874-7.
JENÍKOVÁ, K. -- JENÍK, J. Globální oteplování: [úvod do studia změn klimatu a prostředí]. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 228 s. ISBN 80-200-0636-2.
Kol. Avoiding dangerous climate change. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 392 s. ISBN 0-521-86471-2.
ŽALUD, Z. a kol. Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu -- metodiky stanovení indikátorů ekosystémových služeb. 4. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008. 175 s. Folia Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendeliana Brunensis. ISBN 978-80-7375-221-7.
The economics of climate change: the Stern review. Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2007. 692 s. ISBN 978-0-521-70080-1.

Doporučená:
KUTÍLEK, M. -- NIELSEN, D R. Facts about global warming: rational or emotional issue?. 227 s. Essays in GeoEcology. ISBN 978-3-923381-58-6.
BURROUGHS, W J. Climate change: a multidisciplinary approach. 2. vyd. Cambridge ;: Cambridge University Press, 2007. 378 s. ISBN 978-0-521-87015-3.
BURROUGHS, W J. Climate change in prehistory: the end of the reign of chaos. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 356 s. ISBN 0-521-82409-5.
Climatic change: implications for the hydrological cycle and for water management. ISBN 978-1-4020-0444-5. URL: http://dx.doi.org/10.1007/0-306-47983-4.
Soil health and climate change. ISBN 9783642202568. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10490064.
SAMEC, P. Změny klimatu a lesnictví. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2008. 142 s. ISBN 978-80-213-1841-0.
LOMBORG, B. Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa?. 1. vyd. Praha: Dokořán :, 2006. 587 s. ISBN 80-86389-42-1.
LOMBORG, B. Zchlaďte hlavy!: skeptický ekolog o globálním oteplování. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 358 s. ISBN 978-80-7363-188-8.
MAREK, M V. -- AČ, A. -- APLTAUER, J. -- BODLÁK, L. -- BUREŠOVÁ, R. -- CIENCIALA, E. -- CUDLÍN, P. -- CUDLÍNOVÁ, E. -- CZERNÝ, R. -- ČÍŽKOVÁ, H. -- DUBROVSKÝ, M. -- DUŠEK, J. -- EXNEROVÁ, Z. -- HAVRÁNKOVÁ, K. -- HENŽLÍK, V. -- JANDERKOVÁ, J. -- JANOUŠ, D. -- LAPKA, M. -- MACKŮ, J. -- MATĚJKA, K. -- PAVELKA, M. -- PECHAR, L. -- POKORNÝ, J. -- POKORNÝ, R. -- SCHNEIDER, J. -- STARÁ, L. -- STŘEDA, T. -- ŠEFRNA, L. -- TAUFAROVÁ, K. -- TOMÁŠKOVÁ, I. -- URBAN, O. -- VYSKOT, I. -- ZATLOUKAL, V. -- ZEMEK, F. -- ZITOVÁ, M. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. 256 s. Přírodní vědy. ISBN 978-80-200-1876-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: