Sylabus predmetu CTX - Ekotoxikologie (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CTX
Název předmětu česky:
Ekotoxikologie
Název předmětu anglicky:
Ecotoxicology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Kristýna Doleželíková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Martina Vršanská, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Radim Zelinka (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základy ekotoxikologie, polutanty - zdroje, vlastnosti. Biogeochemické cykly. Analýza a monitoring životního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Toxikologie, Základní třídy a vlastnosti polutantů a toxických látek, Vliv na biota. (dotace 2/0)
2.Analytická chemie toxických látek a polutantů. Principy instrumentálních analytických metod. Vzorkování a úprava vzorků. (dotace 4/0)
3.
Biotransformace základních polutantů a intoxikantů. (dotace 4/0)
4.
Chemie vod a znečištění vod. Čištění vod, analýza a monitoring hlavních polutantů. (dotace 2/0)
5.
Chemie atmosféry. Částice, aerosoly a jejich analýza. (dotace 4/0)
6.
Anorganické a organické polutanty. (dotace 4/0)
7.
Fotochemické reakce. (dotace 4/0)
8.
Analýza a monitoring ovzduší. Geosféra a geochemie, chemie a analýza půd. Chemie bioty. Vznik a druhy odpadů. (dotace 2/0)
9.
Chemie odpadů. Klasifikace odpadů - druhy a zdroje odpadů, rozložitelnost látek, nebezpečné látky v odpadech, hygienické a toxikologické aspekty vzniku, využívání a zneškodňování odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady. (dotace 2/0)
10.
Analýza odpadů a monitorování stavu životního prostředí. Nejsledovanější parametry kvality životního prostředí, legislativa. Praktická cvičení orientována na stanovení základních charakteristik klasickými i instrumentálními metodami analýzy (HPLC. elektroanalýza, UV-VIS aj.) (dotace 0/28)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
84 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou je získání zápočtu z praktického laboratorního cvičení (nutná účast na všech cvičeních + odevzdání protokolů + dosažení předepsaného počtu bodů v průběžných testech). Zkouška je písemná (15 otázek, 60 min., minimum 60%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BESEDA, I. Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hl''adiska toxikológie a ekotoxikológie. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000. 197 s. ISBN 80-228-0980-2.
HORÁK, J. -- LINHART, I. -- KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2007. 188 s. ISBN 978-80-7080-548-0.
Základy toxikologie I.: Obecná toxikologie a ekotoxikologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 165 s. ISBN 80-7184-418-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: