Sylabus predmetu SYRV - Systémy rostlinné výroby (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SYRV
Název předmětu česky:
Systémy rostlinné výroby
Název předmětu anglicky:
Plant Production Systems
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Garantující ústav: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit posluchače syntéze poznatků z předmětů spojených s rostlinnou produkcí, praktické aplikaci systémového pojetí a využívání metod pro komplexní hodnocení produkčního systému na úrovni zemědělského podniku. S využitím specializovaného software zpracovat funkční projekt systému rostlinné výroby pro konkrétní zemědělský podnik. Vyhodnotit trvalou udržitelnost navrženého systému rostlinné produkce.
 
Obsah předmětu:
1.
Systémový přístup v rostlinné produkci. Trvalá udržitelnost zemědělských systémů. Dimenze trvalé udržitelnosti (ekonomická, biologicko-fyzikální, sociálně-kulturní). (dotace 2/0)
2.
Zemědělský systém v krajinném prostoru. Hodnocení trvalé udržitelnosti agroekosystému. Kladné a záporné externality zemědělské činnosti. Nejvýznamnější externality spojené s rostlinnou produkcí. Ekologické limity. Problémy hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství. (dotace 2/2)
3.Projektování systémů rostlinné produkce na úrovni zemědělského podniku - základní metodické postupy. Vztahy mezi rostlinnou a živočišnou produkcí. (dotace 2/4)
4.
Projektování systémů rostlinné produkce na úrovni zemědělského podniku - význam osevního postupu. Modifikace projektu systému rostlinné produkce bez pevného osevního postupu. (dotace 1/4)
5.
Agronomická a ekonomická optimalizace pěstebních technologií polních plodin jako součásti systému rostlinné produkce. Volba odrůd a odrůdové skladby. (dotace 2/6)
6.
Historie a charakteristika základních způsobů hospodaření na půdě. Klady a zápory specializace. Vztah specializace a trvalé udržitelnosti. Multifunkční zemědělství. (dotace 2/4)
7.
Možnosti využití speciálního software (AGROKROM, REPRO) ke komplexní analýze a hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce. (dotace 2/6)
8.
Požadavky na rostlinnou produkci při integraci do EU. (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
příprava na zkoušku
92 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a kvalitní zpracování projektu systému rostlinné produkce v zemědělském podniku. Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut a její součástí je obhajoba projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘEN, J. -- MARADA, P. -- VALTÝNIOVÁ, S. -- LIPAVSKÝ, J. -- MÍŠA, P. -- SMUTNÝ, V. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR. Brno:: Mendelova univerzita v Brně,, 2011. 48 s. ISBN 978-80-7375-588-1.
KŘEN, J. -- VALTÝNIOVÁ, S. -- MARADA, P. -- MÍŠA, P. -- LIPAVSKÝ, J. -- LUKAS, V. Metodika získávání dat pro komplexní analýzy systémů rostlinné produkce. Brno: Mendelova univerzita v Brně,, 2012. 46 s. ISBN 978-80-7375-594-2.
PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy a krajiny: uplatněná certifikovaná metodika. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. 39 s. ISBN 978-80-7375-524-9.
PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na půdě: uplatněná certifikovaná metodika. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. 46 s. ISBN 978-80-7375-525-6.
KŘEN, J. Optimalizace agrosystémů na orné půdě s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. In: Agroekologie : východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření . Olomouc: Bioinstitut, 2010. s. 291--318. ISBN 978-80-87371-10-7.

Doporučená:
VERSCHUUR , G. -- GOODLAS , G. -- HALBERG , N. Farm level environmental indicators; are they useful? An overview of green accounting systems for European farms. Agriculture, Ecosystems and Environment. -: -, 2005. 18 s.
ARTORŮ, K. Situační a výhledové zprávy komodit rostlinné produkce. Praha: MZe ČR, 2007.
Nauka o hospodaření zemědělského podniku.Učebnice pro výuku,studium a: praxi,pro poradenství a správu. Praha: Český institut agrární ekonomiky, 1991. 389 s.
KOLEKTIV, A. -- NEUBERG, J. Komplexní metodika výživy rostlin. Praha: Metodiky ÚVTIZ, 1990. 327 s.
VAN DER WERF H M, G. -- PAYRAUDEAU , S. Environmental impact assessment for a farming region: a review of methods. Agriculture, Ecosystems and Environment, 107: 1–19. -: -, 2005. 19 s.
SOUČEK, A. AGROKROM - expertní a informační systém pro RV. Koměříž: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-FYTO-F Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: