Sylabus předmětu MEVPR - Mechanizace výrobních procesů (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MEVPR
Název předmětu česky:
Mechanizace výrobních procesů
Název předmětu anglicky:
Mechanization of production processes
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět "Mechanizace výrobních procesů" studenty seznamuje se základy mechanizace v zemědělství. V úvodu se věnuje základům mechaniky a její aplikaci u strojních součástí a soustav. Dále se soustředí na energetické nároky různých procesů od výroby přes transfer energie až způsoby zvýšení efektivity. Následuje kapitola o mechanizačních prostředcích v zemědělství, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Pozornost je věnována mobilním energetickým prostředkům v zemědělství a jejich využití. Dále jsou studenti seznamováni s prostředky automatizace ve výrobních procesech. Na tuto kapitolu pak naváže část zahrnující údržbu strojů a zařízení a základy diagnostiky. V závěrečné části bude pozornost věnována managementu kvality procesů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie výroby (dotace 2/2)
 
a.
Produkce a produkt, výrobní cyklus, ekonomická kritéria výroby.
b.
Historie mechanizace zemědělské výroby.

2.
Fyzikální principy strojů a zařízení (dotace 4/4)
 
a.
Základy mechaniky, strojní části výrobních prostředků
b.
Konstrukční materiály
c.
Technologie strojírenské výroby

3.
Automatizace výroby (dotace 4/4)
 
a.Měření fyzikálních veličin
b.
Prvky automatizace ve výrobě
c.Regulační procesy

4.Energetika a výroba (dotace 4/4)
 
a.
Základy energetiky
b.
Hodnocení energetické efektivity
c.
Obnovitelné zdroje energie

5.
Mobilní energetické prostředky (dotace 6/6)
 
a.
Rozdělení mobilních energetických prostředků
b.
Zdroje energie pohybu - motory
c.
Konstrukční části mobilních energetických prostředků

6.Údržba a diagnostika strojů (dotace 4/4)
 
a.Základy opravárenství
b.
Údržba strojů, ochrana proti korozi
c.
Technická diagnostika

7.
Řízení kvality a normalizace (dotace 4/4)
 
a.Jakost a spolehlivost
b.
Management kvality
c.Technická normalizace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
8 h
laboratorní práce20 h
odborná exkurze
4 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
24 h
příprava na průběžný test
16 h
příprava prezentace
18 h
zpracování protokolů
24 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška je písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 30 otázek, přičemž pro splnění je nutné získat minimálně 17 bodů z 30 možných. Následuje ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAŠEK, J. -- HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. 1. vyd. České Budějovice: Orion, 2006. 43 s. ISBN 80-903717-0-1.
Farmář. Praha: ISSN 1210-9789.
ČERVINKA, J. Mechanizace rostlinné výroby.
PROCHÁZKA, B. Mechanizace rostlinné výroby. Bratislava : Príroda, 1986.
KEJÍK, C. -- MAREČEK, J. Mechanizace živočišné výroby. 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 132 s. ISBN 80-7157-095-8.
KEJÍK, C. Mechanizace živočišné výroby: přednášky. 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1992. 135 s. ISBN 80-7157-055-9.
ČERVINKA, J. -- ŠTENCL, J. -- KUBÍN, M. -- SALAJKA, L. Mechanization (Laboratory assignments). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 45 s. 1. ISBN 978-80-7509-198-7.
KEJÍK, C. Technika a mechanizace živočišné výroby I.
KEJÍK, C. Technika a mechanizace živočišné výroby I. cvičení.
KEJÍK, C. Technika a mechanizace živočišné výroby II.
KEJÍK, C. Technika a mechanizace živočišné výroby II.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ASE-GA General Agriculture in English, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: