Sylabus predmetu VIKO - Vizuální komunikace pro ZAKA (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VIKO
Název předmětu česky: Vizuální komunikace pro ZAKA
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Iva Novotná
Garantující ústav:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Iveta Kopřivová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Iva Novotná (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek9.00-11.50
A418a
Přednáška
Jednou za 3 týdny
15
Pátek12.00-17.50A418aI. Novotná, I. Kopřivová
Cvičení
Jednou za 3 týdny
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je studentům představit možnosti vizuální prezentace architektonického díla. Student si osvojí schopnost formulovat, interpretovat a prezentovat vlastní návrh pomocí verbálního i grafického projevu. Předmět je koncipován tak, aby napomohl studentům rozvinout kreativitu a napomohl absolventům prosadit se v daném oboru.
V průběhu předmětu budou studenti seznámeni se soudobými způsoby prezentace architektonických výstupů, jejich obsahem a formou. Předmět rozvíjí základní uživatelské znalosti práce s grafickými programy. Předpokladem pro zápis předmětu je základní uživatelská znalost grafických programů a 3D modelování (min. Adobe Photoshop, SketchUp).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky a základní kompoziční pravidla (dotace 1/2)
 
a.
způsoby prezentace zahradně architektonických děl (výtvarný koncept, ppt prezentace, plakát, katalog, portfolio, apod.) a jejich obsah
b.
formáty, kompozice a její vlastnosti
c.
výběr vhodné kompozice / pohledu

2.
Typografie a grafická zkratka (dotace 1/2)
 
a.
písmo jako součást grafických výstupů
b.
grafická zkratka
c.
návrh vlastního loga

3.
Propagace díla (dotace 1/2)
 
a.
vnímání grafiky koncovým klientem
b.
forma propagace
c.jednotný vizuální styl, design manuál

4.Kritický text (dotace 1/2)
 
a.
obhájení konceptu písemným projevem
b.
jednoznačná argumentace (analýza, hodnocení, posouzení a ocenění díla)
c.
písemný posudek architektonického díla

5.Atmosféra ve vizualizacích (dotace 2/4)
 
a.soudobé trendy vizualizací
b.post-produkce výstupů z 3D programů
c.
emotivní účinek vizualizací

6.
Skica (dotace 1/2)
 
a.
výtvarný koncept jako prezentace ideje
b.
autorská kresba jako součást prezentace zahradně architektonické díla
c.
implementace kresby do vizualizací

7.Sebeprezentace a prezentace architektonického díla (dotace 1/2)
 
a.vystupování před veřejností
b.řeč těla a rétorika
c.
tvorba prezentace pomocí prezentačního softwaru

8.
Grafický design -- plakát (dotace 2/4)
 
a.
tvorba plakátu
b.
jednotný vizuální styl souboru plakátů
c.sazba, kompozice, výběr komponentů

9.
Grafický design -- portfolio (dotace 2/4)
 
a.
architektonické portfolio (digitální / tištěné)
b.formát, obsah, rozsah, řazení, grafické zpracování

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
předmět je ukončen zkouškou, kdy výsledná známka v sobě zahrnuje hodnocení dílčích úkolů ze cvičení a odevzdání výsledné semestrální práce – portfolio
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Grafický design: typografie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 175 s. Základy designu. ISBN 978-80-251-2967-8.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Layout: velký průvodce grafickou úpravou. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 193 s. ISBN 978-80-251-2165-8.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. -- KOČIČKA, P. Grafický design: formát. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 175 s. Základy designu. ISBN 978-80-251-2966-1.
Representing landscapes: a visual collection of landscape architectural drawings. ISBN 9780203152164. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10542319.
BILINSKI, W. Velká kniha rétoriky: jak s jistotou a přesvědčivě vystupovat při každé příležitosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 214 s. ISBN 978-80-247-3905-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 6. 2020.

Typ výstupu: