Sylabus predmetu EOVO - Ekologické ovocnářství (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EOVO
Název předmětu česky: Ekologické ovocnářství
Název předmětu anglicky:
Organic Fruit Production
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět pojímá komplexně problematiku ekologického pěstování ovocných kultur. Cílem je seznámit studenty s perspektivou ekologické produkce ovoce, stejně jako ukázat multifunkční funkce ekologicky šetrného pěstování ovocných druhů, zejména pozitivní environmentální a sociální dopady. K výuce bude využito moderních poznatků výzkumu, vztahujících se na dva pilíře ekologického hospodaření: podporu biodiverzity a péči o půdní úrodnost. Předkládá moderní i tradiční technologie ekologického zemědělství (aplikované v ovocnářství), naplňující koncepci trvale udržitelného života lidské společnosti. Seznamuje s technologiemi pěstování hlavních ovocných druhů, pozornost věnuje i méně rozšířeným (minoritním) druhům. Nedílnou součástí je doporučení vhodného sortimentu odrůd pro ekologické systémy produkce.

Inovace předmětu "Ekologické ovocnářství" byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky ekologického ovocnářství. Současné problémy konvenčního zemědělství. Definice, principy a cíle ekologického zemědělství, model multifunkčního a trvale udržitelného zemědělství. Krajinářský, environmentální, ekologický význam a sociální aspekty. (dotace 2/0)
2.
Historický vývoj různých směrů ekologicky šetrného přístupu v zemědělství. Současná legislativa ekologického zemědělství (EZ). Systém certifikace a kontrol. Rozvoj EZ v zemích EU, statistika ploch v ekologickém režimu. Význam svazů a jejich směrnic. Subvence ekologickému způsobu hospodaření. (dotace 2/2)
3.
Péče o půdní úrodnost v EZ, bilance živin v otevřeném zemědělském systému, snaha o minimalizaci vstupů s ohledem na cyklus prvků. Význam půdních mikroorganismů a humusu. (dotace 2/0)
4.
Zakládání ekologických sadů. Výběr stanoviště dle nároků druhů, rajonizace. Příprava půdy, mechanická a biologická meliorace. Zásobní hnojení, povolená organická a minerální hnojiva. (dotace 2/4)
5.
Význam biodiverzity v ekologických sadech. Budování ekologických kompenzačních ploch. Podpora přirozených nepřátel škůdců a antagonistů patogenů, zvyšování odporu prostředí. (dotace 2/2)
6.
Agrotechnika v intenzivních ekologických sadech. Hnojení a výživa plodících sadů, šetrné zpracování půdy, regulace plevelů povolenými postupy. Možnosti probírky násady. Uplatnění racionálního řezu, koncepce klidného stromu. (dotace 2/4)
7.
Ochrana proti chorobám a škůdcům v ekologickém ovocnářství. Preventivní, biotechnické a biologické metody v ochraně proti škodlivým činitelům. Pomocné půdní a rostlinné prostředky, využití bioagens a biopesticidů. (dotace 2/2)
8.
Ekologické ovocné školkařství. Situace v zahraničí a ČR. Požadavky ze strany ÚKZÚZ a SRS. Postupy výroby školkařského materiálu, rozdíly od konvenčních školek. Pravidla, hrozby a příležitosti. (dotace 0/2)
9.
Pěstování jádrovin a doporučený sortiment pro ekologickou produkci. (dotace 4/2)
10.
Pěstování peckovin a doporučený sortiment pro ekologickou produkci. (dotace 2/2)
11.
Pěstování skořápkovin a drobného ovoce a doporučený sortiment pro ekologickou produkci. (dotace 2/2)
12.Pěstování minoritních ovocných druhů, význam pro diverzifikaci podniku a ekologickou stabilitu agrosystému. (dotace 2/0)
13.
Extenzivní ekologické ovocnářství. Charakteristika a odlišnosti od intenzivního systému. Produkční potenciál v marginálních oblastech, využití tradičních odrůd pro regionální výrobky. Doporučený sortiment u hlavních ovocných druhů. (dotace 2/2)
14.
Ekologické ovocnářství v České republice, srovnání s vyspělými zeměmi. Význam svazu PRO-BIO, směrnice. Dotační tituly. Propagace, marketing a možnosti odbytu bioovoce - příklady formou exkurze na ekologické farmě. (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
práce v terénu
7 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžný test
14 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
113 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - požadavky:
- vypracování a odevzdáním semestrální práce
- zápočtový test
Zkouška (ústní):
- ústní zkouška trvá cca 30 minut a student při ní odpovídá na dvě otázky z tematických okruhů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JÁNSKÝ, J. -- ŽIVĚLOVÁ, I. Trh s ekologickým ovocem a zeleninou v itálii. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy - Trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004, s. 127--131. ISBN 80-213-1190-8.
Acta Horticulturae. Leuven, Belgium: ISHS, 342 s. ISBN 978-90-6605-523-0.
ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. a kol. Agriculture and Landscape: The Way to Mutual Harmony. 1. vyd. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2012. 267 s. ISBN 978-80-244-2824-6.
HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1. vyd. FiBL/OACC, 2005. 20 s. 0006.
Organic fruit growing. ISBN 0-85199-640-X. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9780851996400.0000.
FRANCIS, C A. Organic farming: the ecological system. Madison: American Society of Agronomy :, 353 s. Agronomy monograph ;. ISBN 978-0-89118-173-6.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. Šumperk,: PRO-BIO, 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk: PRO-BIO, 2006. 502 s. ISBN 80-87080-00-9.
ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. a kol. Zemědělství a krajina - cesty k vzájemnému souladu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita palackého v Olomouci, 2008. 262 s. ISBN 978-80-244-1885-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: