Sylabus predmetu SPSOR - Speciální školkařství okrasných rostlin (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SPSOR
Název předmětu česky:
Speciální školkařství okrasných rostlin
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Školkařství okrasných rostlin a AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
V návaznosti na předmět Školkařství okrasných rostlin se studenti seznámí s principy zakládání školkařských firem (ekologické a ekonomické podmínky), dále s moderními pěstitelskými technologiemi pěstování dřevin a trvalek ve volné půdě a v kontejnerech. Důraz je kladen na charakteristiku výpěstků dle školkařských norem, kvalitu výpěstků, inventarizaci ve školkách, dobývání a expedici okrasných rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Zakládání školkařských firem, ekologické a ekonomické podmínky (dotace 2/2)
2.
Stavebně-investiční vybavení školkařských firem, prostorově-funkční členění venkovních ploch (dotace 2/2)
3.
Technologie produkce rostlin ve volné půdě (dotace 2/2)
4.Pěstební a množárenské substráty (dotace 2/2)
5.
Technologie kontejnerové produkce (dotace 2/2)
6.
Výživa rostlin a ochrana proti škodlivým činitelům, stresům a stresorům (dotace 2/2)
7.Produkce trvalek (dotace 2/2)
8.
Dopěstování listnatých keřů, stromů a pyramid, špičáků (dotace 2/2)
9.
Dopěstování jehličnatých stromů stromovitých a kompaktně rostoucích, jehličnatých keřů poléhavých, plazivých a zakrslých (dotace 2/2)
10.
Dopěstování popínavých dřevin, dřevin pro živé ploty, růží keřových a stromkových (dotace 2/2)
11.
Dopěstování stálezelených listnatých dřevin včetně vřesovištních dřevin (dotace 2/2)
12.
Výpočet a plánování produkce v okrasných školkách (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h24 h
cvičení28 h
0 h
práce v terénu
5 h
0 h
odborná exkurze
8 h8 h
konzultace
15 h
40 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na zkoušku
15 h
22 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
20 h
příprava prezentace
10 h10 h
zpracování seminární práce
15 h
15 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na exkurzi (100%), odevzdáním a obhajobou semestrální práce, u studentů denního studia účastí na cvičeních min. z 80%. Ústní zkouška.
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-90%
C: 70-80%
D: 60-70%
E: 50-60%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OBDRŽÁLEK, J. -- KALOUŠ, K. -- TRUHLÁŘ , V. Výpěstky okrasných rostlin, Česká technická norma (ČSN 464902-1). Průhonice: Svaz školkařů ČR, 2001. 33 s.
VANĚK, V. a kol. Výživa zahradních rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. 568 s. ISBN 978-80-200-2147-2.
WALTER, V. -- DVORSKÝ, P. Pěstování okrasných stromů a keřů. 1. vyd. Praha: SZN, 1984. 383 s. Rostlinná výroba.
List of names of perennials: international standard 2016 - 2020 = Naamlijst van vaste planten = Namenliste Stauden = Liste de noms des plantes vivaces. 7. vyd. 632 s. ISBN 978-90-815169-2-1.
SALAŠ, P. -- TRUHLÁŘ, V. 100 let česko-slovenského školkařství 1919-2019: almanach Svazu školkařů ČR. Svaz školkařů České republiky, z.s., 2019. 122 s. ISBN 978-80-907353-0-9.
KOLEKTIV, -. Svaz školkařů České republiky.  [online]. 2009. URL: http://www.svaz-skolkaru.cz/.
Seznam doporučených odrůd rostlin. Průhonice: Svaz školkařů České republiky, 97 s. ISBN 80-239-1198-8.

Doporučená:
JELITTO, L. -- SCHACHT, W. -- DENKEWITZ, L. a kol. Hardy herbaceous perennials. : A-K . Volume I. 3. vyd. Portland, Oregon: Timber Press, 1995. 343 s. ISBN 0-88192-159-92.
JELITTO, L. -- DENKEWITZ, L. -- EPP, M E. a kol. Hardy herbaceous perennials. : L-Z . Volume II. 3. vyd. Portland, Oregon: Timber Press, 1995. 343 s. ISBN 0-88192-159-92.
KŘESADLOVÁ, L. -- VILÍM, S. Trvalky. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 96 s. ISBN 80-251-0257-2.
KRÜSSMANN, G. -- BEHRENS, V. a kol. Die Baumschule : ein praktisches Handbuch für Anzucht, Vermehrung, Kultur und Absatz der Baumschulpflanzen. 6. vyd. Berlin: Parey Buchverlag, 1997. 982 s. ISBN 3-8263-3048-X.
BROWN, G E. -- KIRKHAM, T. -- LANCASTER, R. The Pruning of Trees, Shrubs and Conifers. 2. vyd. Portland: Timber Press, 2004. 338 s. ISBN 978-0-88192-613-2.
The container tree nursey manual. Washington, D.C.: U. S. Department of Agriculture Forest Service, 2010. 199 s. ISBN 978-0-16-085425-5.
Nursery management: administration and culture. 4. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 530 s. ISBN 0-13-857996-2.
PACLOVÁ, M. Medonosné dřeviny: seznam dřevin doporučených svazem školkařů pro včely, čmeláky a další opylovače. Olomouc: Svaz školkařů ČR, 2018. 77 s. ISBN 978-80-907353-1-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace NZ Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NZ Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: