Sylabus predmetu KP1Z - Krajinné plánování I pro ZKA (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KP1Z
Název předmětu česky:
Krajinné plánování I pro ZKA
Název předmětu anglicky: Landscape Planning I for LA
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Garantující ústav:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
14.00-15.50
ZFC21 (Led)
Přednáška
Každý týden
36
Čtvrtek16.00-16.50ZFC21 (Led)B. Dohnalová, D. Matějka, A. Salašová
Cvičení
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s organizací a obsahem základních plánovacích procesů uplatňovaných v ČR (územní plánování, komplexní pozemkové úpravy, plány péče o zvláště chráněná území, oborové plánování, EIA/SEA apod.). Studenti získají základní poznatky pro vypracování návrhu optimálního prostorového uspořádání krajiny. Zvláštní důraz je kladen na respektování přírodních, kulturně historických a estetických hodnot krajinného prostoru a požadavky na ochranu identity kulturní krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Předmět a vývoj krajinného plánování (dotace 2/1)
2.
Krajinné plánování v ČR a ve světě (dotace 2/1)
 
a.
Metodické a legislativní přístupy

3.Udržitelný rozvoj krajiny (dotace 2/1)
 
a.
Teoretická východiska
b.Aktuální problémy

4.Pozemkové úpravy v ČR (dotace 2/1)
 
a.
Vývoj a současné cíle pozemkových úprav
b.
Proces pozemkových úprav
c.
Obsah plánovací dokumentace

5.
Krajinné plánování v ČR (dotace 2/1)
 
a.
Legislativní rámec
b.Možnosti aplikace v současnosti

6.Obsah krajinného plánu (dotace 4/2)
 
a.Standardy zpracování
b.
Metodika zpracování
c.
Interpretace, diagnostika a propozice

7.
Strategické plánování a regionální rozvoj (dotace 2/1)
 
a.Rozvoj regionů
b.
Tvorba strategie rozvoje území
c.
SWOT analýza

8.
Proces EIA a SEA (dotace 2/1)
 
a.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí
b.
Obsah dokumentace

9.
Participativní plánování (dotace 2/1)
 
a.
Význam zapojení veřejnosti do plánování
b.
Metody práce s veřejností

10.
Ochrana krajinného rázu (dotace 4/2)
 
a.
Implementace Evropské úmluvy o krajině
b.
Teoretická východiska - krajinné typy a individua, znaky krajiny, percepce a estetika krajiny
c.
Postup posuzování

11.Programy péče o krajinu (dotace 2/1)
 
a.
Krajinotvorné programy ČR
b.
Evropské programy na podporu rozvoje regionů

12.
Regenerace krajiny (dotace 2/1)
 
a.
Problematika krajiny narušené lidskou činností
b.
Možnosti regenerace narušené krajiny
c.
Rekultivace území po těžbě nerostných surovin

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
35 h
zpracování seminární práce
7 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška (60% celkové známky). Aktivita na cvičeních (diskuse, řešení zadaných úkolů) 40% celkového hodnocení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
RUŽIČKA, M. Krajinnoekologické plánovanie - LANDEP I. Biosféra, 2000. 119 s. ISBN 80-968030-2-6.
MIKLÓS, L. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajina ako geosystém. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1997. 152 s. ISBN 80-224-0519-1.
THE LANDSCAPE INSTITUTE AND THE INSTITUTE OF EMA, G. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Spon Press, 2002. 166 s. ISBN 0-415-23185-X.
SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. 100 s. PHARE ;. ISBN 80-7078-371-0.
MÍCHAL, I. -- LÖW, J. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9.
SALAŠOVÁ, A. -- KUČERA, P. -- ŠTĚPÁN, M. Krajinný plán a jeho možnosti. Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie = The Environment : Revue for theory and care of the environment. 2007. č. 3, s. 152--158. ISSN 0044-4863.
SALAŠOVÁ, A. Strategický plán krajiny. In Trendy a tradice 2009. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2009, s. 156--161. ISBN 978-80-7375-322-1.
NAWRATH, M. -- CLARK, S. Tvorba vize komunity. Brno: Nadace Partnerství, 2004. 119 s. ISBN 80-239-2067-7.

Doporučená:
Dohnál J. Postup krajinného plánování. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Dohnál J. Úpravy venkovských sídel 1.část. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Dohnál J. Úpravy venkovských sídel 2.část. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Matějka D. Hodnoty krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Matějka D. Komponované krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
relevantní zákonné normy (Stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o pozemkových úpravách apod.) v platném znění

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: