Sylabus predmetu DEFL - Dendrologie pro floristy (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEFL
Název předmětu česky:
Dendrologie pro floristy
Název předmětu anglicky:
Dendrologie for florists
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače bakalářského studia se základními principy klasické dendrologie a jejich aplikací pro potřeby floristické tvorby (aplikovaná dendrologie).

Obsah předmětu:
1. Seznámí se s veškerými hodnotami dřevin, využitelnými pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby (okrasné dřeviny).
2. Důraz na estetické hodnoty dřevin a možnosti jejich využití pro potřeby studovaného oboru. Pro tyto účely bude vybrán základní sortiment okrasných dřevin s vysokou estetickou hodnotou, využitelný a atraktivní pro oblast aranžování rostlin. Bude se jednat o opadavé i stálezelené, jehličnaté i listnaté dřeviny, u kterých je možné využít různé části (letorosty, květy, plody, listy, semena, kůru, barvy, tvary, velikosti apod.).
3. Poznávání stromů a keřů nejen po botanicko-morfologické stránce, ale i po stránce ekologické.
4. Celková dendrologická charakteristika okrasné dřeviny od původního areálu výskytu až po vhodnost k využití pro potřeby floristiky (včetně vhodnosti pro rychlení).

 
Obsah předmětu:
1.Hodnoty dřevin. (dotace 0/0)
 
a.
Student se seznámí s veškerými hodnotami dřevin, využitelnými pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby (okrasné dřeviny).

2.
Estetické hodnoty dřevin a možnosti jejich využití pro potřeby studovaného oboru. (dotace 0/0)
 
a.
Pro tyto účely bude vybrán základní sortiment okrasných dřevin s vysokou estetickou hodnotou, využitelný a atraktivní pro oblast aranžování rostlin. Bude se jednat o opadavé i stálezelené, jehličnaté i listnaté dřeviny, u kterých je možné využít různé části (letorosty, květy, plody, listy, semena, kůru, barvy, tvary, velikosti apod.).

3.
Ekologické nároky dřevin. (dotace 0/0)
 
a.
Poznávání stromů a keřů nejen po botanicko-morfologické stránce, ale i po stránce ekologické.

4.Celková dendrologická charakteristika okrasných dřevin. (dotace 0/0)
 
a.
Celková dendrologická charakteristika okrasné dřeviny od původního areálu výskytu až po vhodnost k využití pro potřeby floristiky (včetně vhodnosti pro rychlení).

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
práce v terénu
10 h
konzultace
10 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet sestává z poznání, určení a popsání deseti taxonů okrasných dřevin jehličnatých a deseti taxonů listnatých stromů a keřů a povinné účasti studentů na cvičení (z 90%).

Zkouška - předpokladem účasti na zkoušce je získání zápočtu z poznání dvaceti taxonů okrasných dřevin a odevzdání a prezentace semestrální práce.
Konečnou podmínkou ukončení předmětu je absolvování ústní nebo písemné zkoušky (min. na 80%) z probraného učiva a doporučené literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-4.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků: [obrazová příloha]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
HORÁČEK, P. Encyklopedie listnatých stromů a keřů. Brno: Computer Press, 2007. 747 s. ISBN 978-80-251-1708-8.
HIEKE, K. Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 246 s. ISBN 978-80-251-1901-3.
ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
BÄRTELS, A. Clematis: Kletterpflanzen für jedenGarten. 3. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer, 1999. 128 s. ISBN 3-8001-6686-0.
BÄRTELS, A. Pflanzen des Mittelmeerraumes. 2. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2003. 352 s. Ulmers Naturführer. ISBN 3-8001-3287-7.
KRÜSSMANN, G. Evropské dřeviny: příručka pro přátele přírody. 1. vyd. Praha: SZN, 1978. 186 s. Lesnictví, myslivost a vodní hosp.
HURYCH, V. -- PINC, M. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. 1. vyd. Praha: Květ, 1996. 183 s. ISBN 80-85362-19-8.
BÖHM, Č. Vše o rododendronech. 1. vyd. Praha: KVĚT, 2004. 79 s. ISBN 80-85362-52-X.
DOSTÁLKOVÁ, A. Rododendrony. 1. vyd. Praha: Academia, 1981. 155 s. Živou přírodou.
PINC, M. České zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: SZN, 1984. 459 s.
PINC, M. Moravské zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 307 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
HIEKE, K. Stálezelené rododendrony. Liberec: Knihy 555, 2005. 223 s. ISBN 80-86660-10-9.
KOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z. Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-English. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2010. 266 s. ISBN 978-80-87154-40-3.
Variegated trees & shrubs: the illustrated encyclopedia. Portland, Or.: Timber Press, in association with the Royal Boskoop Horticultural Society, 2004. 338 s. ISBN 0-88192-649-3.
LAMBERS, J T. Root physiology: from gene to function. Dordrecht: Springer, 2005. 270 s. Plant Ecophysiology Volume 4. ISBN 978-1-4020-4098-6.
TOMÁŠEK, M. Půdy České republiky. 4. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2007. 67 s. ISBN 978-80-7075-688-1.
JAIN, S M. Molecular biology of woody plants. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 511 s. Forestry sciences ;. ISBN 978-0792-36241-8.
Root hairs. Berlin: Springer, 345 s. Plant cell monographs ;. ISBN 978-3-540-79404-2.
Biology of adventitious root formation. New York: Plenum Press, 1994. 343 s. Basic Life Sciences ;. ISBN 0-306-44627-8.
BEECKMAN, T. Root development: annual plant reviews. Ames: Wiley-Blackwell, 2010. 365 s. Annual plant reviews. ISBN 978-1-4051-6150-3.
100 tree myths. Durham, NH, U.S.A.: Shigo and Trees Associates, 80 s. ISBN 0-943563-11-9.
BOTHA, C E J. -- STEVENSON, D W. Plant anatomy: an applied approach. Malden: Blackwell Publishing, 2008. 302 s. ISBN 978-1-4051-2679-3.
Plant pathology. 5. vyd. Burlington: Elsevier Academic Press, 2005. 922 s. ISBN 978-0-12-044565-3.
ŠTĚPÁNKOVÁ, J. -- CHRTEK, J. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. 706 s. ISBN 978-80-200-1824-3.
SALAŠ, P. -- SASKOVÁ, H. -- BURGOVÁ, J. Dendrologie - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/DEN/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
HURYCH, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: KVĚT, 2003. 203 s. ISBN 80-85362-46-5.
HURYCH, V. Sadovnictví. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 203 s.
HURYCH, V. Sadovnická dendrologie: Učebnice pro stř. zeměd. techn. školy oboru zahradnictví a pro zahradnické obory vys. školy zeměd. 1. vyd. Praha: SZN, 1973. 409 s. Rostlinná výroba.
VANĚK, V. 100 nejkrásnějších okrasných dřevin. Praha: SZN, 1981. 303 s.
FRAŇO, T. -- KOLNÍK, M. Učebnica arboristiky. Bratislava: Máj, 2009. 230 s. ISBN 978-80-970258-3-0.
GRIMSHAW, J. -- ROSS BAYTON, R. New trees: recent introductions to cultivation. Ritschmond: Royal Botanic Gardens, Kew, 2009. 976 s. ISBN 978-1-84246-173-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: