Sylabus predmetu OPR - Obecná produkce rostlinná pro ZF (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OPR
Název předmětu česky:
Obecná produkce rostlinná pro ZF
Název předmětu anglicky:
General Plant Production for ZF
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předat posluchačům všeobecné profesní znalosti o efektivním využívání půdy, vegetačních a produkčních faktorech při hospodaření v krajinném prostoru. Naučit je analyzovat a řešit základní problémy při pěstování polních plodin a zelenin, samostatně rozhodovat a plánovat pěstitelská opatření v rámci agrosystémů v zemědělské praxi při omezení negativních dopadů na půdu a na životní prostředí. Důraz bude kladen na problematiku střídání plodin, půdní úrodnosti, bilanci organické hmoty v půdě a zpracování půdy při zakládání porostů polních plodin a zelenin.
 
Obsah předmětu:
1.
Vegetační a produkční faktory a jejich využívání při pěstování rostlin. Stanoviště a jeho charakteristiky, produktivita stanoviště, nosná kapacita prostředí, půdní úrodnost, půdní dospělost, bioenergetický potenciál pudy. (dotace 2/2)
2.
Rozdělení produkčního území ČR do výrobních oblastí a rajonizace rostlinné produkce jako základ efektivního hospodaření na půdě. Méně příznivé oblasti (LFA) a zranitelné oblasti v ČR. Informace zjistitelné z LPISu. (dotace 3/1)
3.Systémové pojetí rostlinné produkce. Historie vývoje zemědělských systémů. (dotace 2/0)
4.
Možnosti regulace vzdušných, tepelných i vlhkostních poměrů v rizosféře zpracováním půdy, význam zpracování půdy pro půdní úrodnost a pěstované plodiny. Základní operace v systému zpracování půdy, zapravování organické hmoty do půdy, bilance organické hmoty v půdě, zhutnění půd. (dotace 3/7)
5.
Předseťová příprava půdy, seťové lůžko. Tradiční, půdoochranné a minimalizační technologie zakládání porostů jednotlivých druhů polních plodin a zelenin. (dotace 3/7)
6.Zásady střídání plodin na půdě a osevní postupy jako faktor umožňující udržení úrodnosti půdy a rovnováhy v krajině. Ekologický význam střídání plodin, meziplodiny jako ochrana půdního fondu. Zařazení jednotlivých druhů polních plodin a zelenin do osevního postupu / osevního sledu. (dotace 5/7)
7.Agrofytocenóza, definice a hospodářský význam, vztahy mezi jejími složkami, možnosti optimalizace. Ekologické limity a zásady cross compliance při hospodaření na půdě, pravidla GAEC a SMR. (dotace 3/0)
8.Problematika trvalé udržitelnosti systému rostlinné produkce při různých způsobech hospodaření na půdě (konvenční, integrovaný, low input, ekologický, precizní zemědělství). Současné problémy rostlinné produkce v ČR, porovnání s agrárně vyspělými zeměmi (EU, USA). Připravovaná dotační pravidla pro období 2014-2020 (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
10 h
práce v terénu8 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku44 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je aktivita studenta na cvičeních včetně terénních, znalost semen polních plodin, kvalita zpracování projektu osevního postupu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HŮLA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, B. a kol. Minimalizace zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.
KVĚCH, O. a kol. Osevní postupy. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 203 s.
HŮLA, J. -- MAYER, V. Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 35 s. Mechanizace. ISBN 80-7105-187-X.
DEMO, M. Usporiadanie a využívanie pôdy v poľnohospodárskej krajine. 1. vyd. Nitra: SPU, 1998. 302 s. ISBN 80-7137-525-X.
Environmentally-Sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 354 s. ISBN 978-963-05-8631-3.
WIERSEMA, J H. -- LEÓN, B. World Economic Plants : A Standard Reference. Boca Raton: CRC Press, 1999. 35 s. ISBN 0-8493-2119-0.
Principles of crop production: theory, techniques, and technology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 740 s. ISBN 0-13-114556-8.
JONES, J B. Agronomic handbook: management of crops, soils, and their fertility. Boca Raton: CRC Press, 2003. 450 s. ISBN 0-8493-0897-6.

Doporučená:
KŘEN, J., NEUDERT, L., PROCHÁZKOVÁ, B., SMUTNÝ, V.: Obecná produkce rostlinná I a II. Skripta AF MENDELU, Brno, 2015, ISBN 978-80-7509-325-7 a 978-80-7509-327-1.
WILSON, G A. Multifunctional agriculture : a transition theory perspective. Wallingford: CABI, 2007. 374 s. ISBN 978-1-84593-256-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: