Sylabus predmetu EXO - Extenzivní ovocnictví (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EXO
Název předmětu česky:
Extenzivní ovocnictví
Název předmětu anglicky:
Extensive Fruit Production
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s problematikou extenzivních tvarů ovocných dřevin, možnostmi využití pro hospodářské a mimoprodukční účely, zejména v oblasti tvorby krajiny či v územích se zvláštním režimem hospodaření. Pomologická determinace odrůd, zakládání a následná údržba výsadeb, revitalizace starých stromů. Předmět je určen především pro obory ZAKA a MZKÚ.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 6/4)
 
a.
Hospodářský a mimoprodukční význam ovocných dřevin, staré a krajové odrůdy. Genová centra původu ovocných druhů.
b.
Botanické a hospodářské členění ovocných druhů, anatomická a morfologická charakteristika, nároky na stanoviště.
c.Krajinářský význam ovocných dřevin, záchrana ohrožených a mizejících odrůd, pěstování v marginálních oblastech.

2.
Růst a vývoj ovocných dřevin (dotace 8/8)
 
a.
Velký životní cyklus (věková období), fenologické fáze.
b.
Význam řezu, řez výchovný, udržovací, zmlazovací.
c.
Agrotechnické zásady v extenzivních výsadbách, údržba starých sadů, ochrana proti chorobám a škůdcům ovocných dřevin.

3.
Školkařská produkce kmenných tvarů (dotace 4/6)
 
a.
Vhodné podnože pro extenzivní výsadby.
b.
Množení a produkce školkařských výpěstků.
c.
Legislativní požadavky na CAC rozmnožovací materiál.

4.
Pomologie jednotlivých ovocných druhů (dotace 10/10)
 
a.
Obecná pomologie - poznávací znaky ovocných druhů a odrůd (morfologické znaky, habitus korun, vnější a vnitřní znaky plodů).
b.Speciální pomologie jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní.
c.
Minoritní (méně rozšířené) ovocné druhy - jejich význam, pěstiteslké nároky a možnosti použití.

5.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
10 h
konzultace
5 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava prezentace
9 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou po získání zápočtu. Zápočet je podmíněn minimálně 80% účastí na cvičeních, a napsáním zápočtového testu. Ústní zkouška trvá cca 30 minut a student při ní odpovídá na tři jím náhodně vylosované otázky z tématických okruhů: 1. obecná část, 2. agrotechnika extenzivních výsadeb, 3. pomologie -- využití starých odrůd. Úspěšné vykonání zkoušky znamená min ze 60 % správně zodpovědět každou z otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTHAPICHLER, B. -- BRUNNER, F. -- GERSBACH, K. -- ZUBER, M. Rosenapfel und Goldparmäne. 1. vyd. Baden und München: AT Verlag, 2005. 248 s. ISBN 3-03800-209-7.
BOČEK, S. a kol. Ovocné dřeviny v krajině. Sborník přednášek a seminárních prací. Hostětín: ZO ČSOP Veronica Brno - pracoviště Centrum Veronica Hostětín, 2008. 186 s. ISBN 978-80-904109-2-3.
DVOŘÁK, A. -- VONDRÁČEK, J. Malá pomologie 1 : Jablka. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1969. 336 s.
HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1. vyd. FiBL/OACC, 2005. 20 s. 0006.
MAREČEK, J. Krajinářská architektura venkovských sídel. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 404 s. ISBN 80-213-1324-2.
NĚMEC, B. Dějny ovocnictví. Československá akademie věd, 1955. 277 s.
ŘEZNÍČEK, V. -- VLK, R. -- BOČEK, S. -- SALAŠ, P. Extenzivní ovocnářství - jádroviny. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2002. 100 s. ISBN 80-7157-617-4.
ŘÍHA, J. České ovoce. 257 s.
ŘÍHA, J. České ovoce. 251 s.
ŘÍHA, J. České ovoce. 2. vyd. V Praze: nákladem Československé pomologická společnost, 1919. 249 s.
SALAŠOVÁ, A. Krajinný ráz : teoretické východiská a metodické princípy preventívneho posudzovania. Habilitačná práca. MZLU v Brně, 2006. 191.
Moravské ovoce: pojednání o ovocných odrůdách. 2. vyd. Brno: Nákladem Českého odboru zemědělské rady moravské, 1931. 616 s.
TETERA, V. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Veselý nad Moravou: ČSOP Bílé Karpaty, 2003.
TETERA, V. a kol. Ovoce Bílých Karpat. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 309 s. ISBN 80-903444-5-3.
VÁVRA, M. -- FERKL, F. Švestky a třešně : švestky a třešně. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1965. 332 s.

Doporučená:
DVOŘÁK, A. Atlas odrůd ovoce. 1. vyd. Praha: SZN, 1978. 399 s.
DVOŘÁK, A. Pěstování jabloní. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1987. 343 s. Rostlinná výroba.
KAMENICKÝ, K. Československé ovocné odrůdy lokální. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1926. 33 s. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ;.
ČERNÍK, V. -- BOČEK, O. -- VEČEŘA, L. Malá pomologie 2 : Hrušky. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1969. 221 s.
TETERA, V. Jabloně na Valašsku. 1. vyd. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, 1996. 107 s. Genotyp ;. ISBN 80-7137-306-0.
SALAŠOVÁ, A. Krajinárske zásady obnovy drevinových vegetačných prvkov v krajine. In Obnova plošné a bodové zeleně v krajině. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001, s. 18--22. ISBN 80-7157-515-1.
SALAŠOVÁ, A. Krajinárske zásady obnovy rozptýlenej zelene v krajine. In 11. Mezinárodní konference pozemkových úprav. Praha: Česká komora pro pozemkové úpravy, 2001, s. 65--72.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 5. 2020.

Typ výstupu: