Sylabus předmětu SLERB - Šlechtění rostlin a biotechnologie (ZF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SLERB
Název předmětu česky: Šlechtění rostlin a biotechnologie
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Garantující ústav:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Bc. Eliška Hakalová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jakub Pečenka (cvičící, přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pátek
8.00-9.50
ZFEM (Mend)
není určen
Přednáška
Každý týden
34
Pátek
10.00-12.50
ZFEM1 (Mend)
není určenCvičeníJednou za 3 týdny
10
Pátek
10.00-12.50
ZFEM1 (Mend)
není určen
CvičeníJednou za 3 týdny13
Pátek10.00-12.50ZFEM1 (Mend)
není určen
Cvičení
Jednou za 3 týdny
14
Sobota
8.00-11.50
ZFAA1 (Led)
PřednáškaNepravidelně
42
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Na základě znalostí genetiky a molekulární genetiky seznámit posluchače s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy. Poukázat na důležitost a možnosti využívání genetické diverzity v praxi.
Představit využití nejnovějších technik v oblasti biotechnologií v praktickém šlechtění anebo pro zvýšení efektivity rostlinné produkce.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod a základní pojmy klasického šlechtění rostlin (dotace 4/0)
 
a.Postavení šlechtění rostlin v rámci zemědělství, význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás. Genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry.
b.
Hlavní etapy šlechtitelského procesu, genové zdroje, centra původu kulturních rostlin, uchování a konzervace genových zdrojů. Důsledky způsobu rozmnožování pro volbu šlechtitelských metod a postupů, techniky a postupy křížení.

2.
Klasické techniky, metody a postupy šlechtění (dotace 6/6)
 
a.Techniky a metody výběru. Šlechtitelské postupy u samosprašných, u cizosprašných, u vegetativně množených. Zvláštnosti u dvouletých a víceletých druhů.
b.Podstata heteróze, teorie objasňující heterózu, využití heterózního efektu ve šlechtění rostlin, šlechtitelské postupy při šlechtění hybridů F1. Pylová sterilita, genetická determinace pylové sterility, využití pylové sterility ve šlechtění hybridů F1.

3.
Alternativní šlechtitelské postupy (dotace 6/0)
 
a.
Mutační šlechtění, indukovaná mutageneze, používané mutageny, metody působení. Vzdálená hybridizace, příčiny nekřížitelnosti druhů a možnosti jejího překonávání, vlastnosti vzdálených hybridů.
b.
Vlastnosti polyploidů, využití polyploidie ve šlechtění rostlin, metody získávání polyploidů ve šlechtění, využití aneuploidů. a haploidů ve šlechtění rostlin. Šlechtění na rezistenci vůči chorobám a škůdcům, genetická podstata rezistence.

4.
Molekulární markery, jejich podstata a využití (dotace 6/8)
 
a.
Hybridizační techniky používané k detekci molekulárních markerů. RFLP, VNTR, FISH a další.
b.
Techniky založené na polymerázové řetězové reakci (PCR): RAPD, SSR, AFLP.
c.
Metody sekvencování DNA.
d.
Využití molekulárních markerů pro analýzu genových zdrojů (genotyping) a pro selekci pomocí markerů (marker assisted selection, MAS)

5.
Genové manipulace ve šlechtění rostlin (dotace 6/0)
 
a.
Základní strategie genových manipulací u rostlin, klonování genů a klonovací vektory, expresní vektory.
b.
Využití Agrobacterium tumefaciens v transgenóze rostlin, další možné technologie získávání geneticky modifikovaných rostlin
c.Cíle transgenóze u rostlin, nejčastěji využívané geny, vlastnosti GMO, uvádění GMO do oběhu.
d.Evropská a česká legislativa upravující nakládání s GMO.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
4 h
4 h
laboratorní práce
10 h
4 h
konzultace
6 h
20 h
příprava na zkoušku
45 h
62 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
6 h
zpracování protokolů
13 h
0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: podmínkou zápočtu je úspěšně složený písemný test a odevzdané protokoly z laboratorních cvičení
zkouška: sestává z písemné části, po jejímž úspěšném složení následuje ústní ovšření získaných vědomostí
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Šlechtění rostlin: (obecná část). 1. vyd. České Budějovice: JU ZF, 1997. 133 s. ISBN 80-7040-255-5.
CHLOUPEK, O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Praha: Academia, 2008. 307 s. ISBN 978-80-200-1566-2.
BARÁNEK, M. -- MORAVCOVÁ, K. -- PIDRA, M. Biotechnologie v zahradnictví - návody pro praktická cvičení. ediční středisko MZLU v Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 47 s. ISBN 80-7157-937-8.

Doporučená:
EHRENBERGEROVÁ, J. Odrůdy, osivo a sadba. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7509-003-4.
SMUTNÁ, P. Šlechtění rostlin a semenářství: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 127 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-ZIZ Zahradnické inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-ZIZ Zahradnické inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 5. 2020.

Typ výstupu: