Sylabus predmetu DENDM - Dendrologie (mgr.) (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DENDM
Název předmětu česky:
Dendrologie (mgr.)
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Garantující ústav: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant, přednášející)
Prerekvizity:
(SBCZK nebo Státní bakalářská zkouška) a AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvíjet dendrologické znalosti studentů v charakteristikách estetických, biologických, klimatických a pěstebních. Dále rozšířit počet konkrétních taxonů o další druhy a kultivary opadavých listnatých, stálezelených listnatých a jehličnatých dřevin, vhodných pro naše podmínky. Dosažení praktických znalostí studentů v této oblasti.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika jednotlivých rodů a druhů dřevin včetně kultivarů. (dotace 2/2)
2.
Uplatnitelnost dřevin v různých výsadbách. (dotace 2/2)
3.
Použití okrasných dřevin (dotace 2/3)
4.
Pěstování okrasných dřevin na trvalém stanovišti (dotace 3/2)
5.
Řez okrasných dřevin (dotace 2/2)
6.
Hodnocení stavu stromů, inventarizace a klasifikace dřevin (dotace 3/2)
7.Choroby a škůdci okrasných dřevin (dotace 2/2)
8.
Dřeviny pro půdní kryt, alejové výsadby ve městech i v krajině (dotace 2/3)
9.Pnoucí dřeviny a dřeviny pro živé ploty (dotace 3/2)
10.
Dřeviny včelařsky významné, pro výživu či úkryt fauny, k přirychlování (dotace 2/3)
11.
Dřeviny pro speciální výsadby (rekultivace, protierozní výsadby, větrolamy) (dotace 2/3)
12.
Zahrady pro hendikepované a seniory (dotace 3/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
24 h
cvičení
28 h0 h
práce v terénu
20 h30 h
konzultace
0 h20 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
2 h
příprava na zkoušku
20 h
20 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
19 h
příprava prezentace
10 h
10 h
zpracování seminární práce
10 h
15 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
ekvivalence Předmět může být studován libovolně v průběhu studia. Státní bakalářská zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁLEK, Z. -- HORÁČEK, P. -- KIESENBAUER, Z. a kol. Stromy pro sídla a zahradu. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Baštan, 2012. 357 s. ISBN 978-80-87091-36-4.
HORÁČEK, P. Encyklopedie listnatých stromů a keřů. Brno: Computer Press, 2007. 747 s. ISBN 978-80-251-1708-8.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-4.
HOFFMANN, M H A. List of names of woody plants : international standard ENA 2005-2010. 7. vyd. Wageningen: Applied Plant Research, 2005. 871 s. ISBN 90-76960-02-X.
HIEKE, K. Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 246 s. ISBN 978-80-251-1901-3.
HOFFMANN, M H A. List of names of perennials : international standards. Boskoop: Boomteelt Praktijkonderzoek, 2000. 370 s. ISBN 90-76960-01-1.
Conifers: The Illustrated Encyclopedia - Volume 1: A - K. Portland: Timber Press, 1996. 334 s. ISBN 0-088192-354-0.
Conifers: The Illustrated Encyclopedia - Volume 2: L - Z. Portland: Timber Press, 1996. 337 s. ISBN 0-88192-354-0.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace NZ Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace NZ Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: