Sylabus predmetu TTLT1 - Technika a technologie těžby dříví (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTLT1
Název předmětu česky:
Technika a technologie těžby dříví
Název předmětu anglicky: Technique and Technology of Harvesting
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Tomáš Badal, PhD. (cvičící, přednášející)
Ing. Ivo Březina (cvičící, přednášející)
Ing. Václav Mergl (cvičící)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočník
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Úterý
15.00-17.50B01N-LI-LI
N-LSNI
1
1
T. Zemánek, T. Badal, I. Březina, J. Neruda, P. NevrklaPřednáškaNepravidelně24
Středa
7.00-8.50
B23
N-LSNI
N-LSNI
 
 
1
1
1
2
Přednáška
Každý týden
65
Středa
11.00-12.50
B04
N-LSNI
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
30
Středa
13.00-14.50
B04
N-LSNI
 
 
 
1
 
1
2
CvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout nezbytné vědomosti pro plánování, řízení a vyhodnocování těžební činnosti lesního hospodářství. Zvládnout zásady optimalizované volby těžebních technologií respektujících ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů, faktory je ovlivňující a podmínky ekonomické přijatelnosti. Poznat principy, parametry a faktory diferencovaného využití víceoperačních těžebně-dopravních strojů. Poznat principy těžby a zpracování dříví pro energetické účely a základní principy energetického využití dřeva. Poznat principy, zásady a uplatnění dlouhodobé a krátkodobé přípravy výroby v předmýtních a mýtních a nahodilých těžbách. Seznámit se s principy precizního lesnictví z pohledu těžebně dopravního procesu, s problematikou produktivity a efektivity těžebně dopravních systémů, s principy, realizací a využitím sortimentace těžebního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.
Přednášky (dotace 24/0)
 
a.Jednooperační a víceoperační těžební stroje I.
b.
Jednooperační a víceoperační těžební stroje II.
c.Jednooperační a víceoperační těžební stroje III.
d.Technicko ekonomické aspekty nasazení harvestorových uzlů.
e.
Vliv technických parametrů na technologické vlastnosti strojů.
f.Zařazování strojů do technologií. Variantní řešení technologií. Technologická pružnost. Technologická setrvačnost.
g.Těžba a zpracování dříví pro energetické účely I.
h.
Těžba a zpracování dříví pro energetické účely II.
i.
Energetické využití dřeva.
j.
Možnosti snižování škod na lesních ekosystémech. Těžebně-dopravní eroze. Poškozování půdy a stromů.
k.
Dlouhodobá a krátkodobá příprava výroby. Povýrobní úpravy pracovišť.
l.
Sortimentace těžebního fondu.
m.
Výrobní procesy v předmýtních těžbách.
n.
Výrobní procesy v mýtních a nahodilých těžbách.

2.Cvičení (dotace 0/24)
 
a.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií těžby dříví I.
b.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií těžby dříví II.
c.Procvičování funkcí harvestoru a forwarderu na simulátoru.
d.
Procvičování funkcí harvestoru a forwarderu na simulátoru.
e.
Technické parametry strojů a jejich vliv na technologické vlastnosti.
f.
Technické parametry strojů a jejich vliv na technologické vlastnosti.
g.Precizní lesnictví
h.
Produktivita a efektivita těžebně dopravních systémů. Teorie.
i.
Produktivita a efektivita těžebně dopravních systémů. Chronometráž.
j.
Energetický audit těžebně dopravních strojů.
k.
Sortimentace těžebního fondu I - procvičení tématu.
l.
Sortimentace těžebního fondu II - procvičení tématu.
m.
Problematika legislativy a bezpečnosti a hygieny práce v těžební činnosti.
n.
Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení
22 h0 h
seminář
2 h
0 h
práce v terénu
22 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
projektová práce
2 h
4 h
veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
příprava na zkoušku
30 h
52 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
0 h
příprava na průběžný test
0 h
30 h
příprava prezentace
10 h0 h
zpracování projektů18 h38 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a zkouškou.
Podmínkou zápočtu je předání a obhájení vypracovaných programů ze cvičení, předání a obhájení programů z hlavního cvičení a úspěšné absolvování písemného testu znalostí (min. 70 bodů z max. 100 bodů).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KUPČÁK, V. -- SLODIČÁK, M. -- ZEMÁNEK, T. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 166 s. 1. ISBN 978-80-7375-842-4.
Lesná ťažba. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1991. 356 s. ISBN 80-07-00432-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace N-LSNI-TS Lesní inženýrství tropů a subtropů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace N-LSNI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace N-LSNI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 6. 2020.

Typ výstupu: