Sylabus predmetu BPZ - Bakalářská práce (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPZ
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (garant)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v odpovídajícím rozsahu. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru. Odevzdání bakalářské práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Bakalářská práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace60 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
100 h
100 h
příprava prezentace
8 h
8 h
Celkem
168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet; prezentace a úspěšná obhajoba tezí bakalářské práce podle požadavků a pokynů vedoucího bakalářské práce. Úkol bude podléhat kolokviální obhajobě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 21. 2. 2020.

Typ výstupu: