Sylabus předmětu MEK - Manažerská ekonomika (FRRMS - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEK
Název v jazyce výuky: Manažerská ekonomika
Název česky: Manažerská ekonomika
Název anglicky: Managerial Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad manažerské ekonomiky, to znamená prohloubit poznání studentů, resp. je doplnit především v oblasti produkční a nákladové analýzy cílového chování firem, analýzy poptávky, analýzy tržních struktur, podnikového rozhodování v závislosti na tržní struktuře, středně a dlouhodobého rozhodování a v otázkách vztahu podniku k životnímu prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia manažerské ekonomiky (dotace 1/0)
2.Odvětvová a tržní struktura, optimalizace velikosti firem a trhu (dotace 2/2)
3.Provozní náklady a náklady na podpůrné aktivity (dotace 2/2)
4.Cíle podniku a jeho funkce (dotace 4/0)
5.Poptávka na trhu s výrobky jako faktor podnikového rozhodování (dotace 2/6)
6.Podnik a jeho chování v různých tržních strukturách (dotace 4/2)
7.Cenová politika podniku (dotace 2/4)
8.Rozhodování o reklamě (dotace 2/2)
9.Dlouhodobé rozhodování firem, vertikální integrace a výrobková diferenciace (dotace 3/4)
10.Podnik na kapitálových a peněžních trzích (dotace 2/6)
11.Ekonomika managementu lidských zdrojů (dotace 2/0)
12.Podnik a životní prostředí (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat tržní prostředí a rozhodující parametry a faktory chování ekonomických subjektů a institucí
-Schopnost aplikovat nátroje mikroekonomické analýzy v manažerském rozhodování
-Znalost chování podniku v závislosti na tržní struktuře.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     seminář14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku80 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test16 h
     příprava prezentace0 h
     zpracování projektů20 h
     zpracování seminární práce0 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost problematiky v rozsahu daném sylabem předmětu, která se skládá ze tří otevřených otázek. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje dosažení alespoň 60% úspěšnosti tohoto testu. V případě, že je v písemném testu student hodnocen v rozpětí 50-59,9%, má možnost zúčastnit se ústní části zkoušky.

První podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu. Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečného zápočtového testu (minimální hodnocení 50%) a minimálně 80% účasti na cvičeních. Zápočtový test sestává ze 4 příkladů, které odpovídají obsahové náplní cvičení.

Účast na přednáškách je povinná, alespoň 80% účast na přednáškách je druhou podmínkou účasti na zkoušce.

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZREEKIE, W. -- CROOK, J N.Managerial economics : A European textNew YorkPrentice Hall19940-13-100520-0
DFerguson, P.R., Ferguson, G., Business Economics, London: Macmillan, 1993
DHirshey, M., Pappas, J.L., Whigham, D., Managerial Economics - European edition, Dryden Press, 1995
DMoschandreas, M., Business Economics, London: Routledge, 1994
DSynek, M., Manažerská ekonomika, Praha: Grada, 1996
DSynek, M., Podniková ekonomika, Praha: C.H.Beck, 1999

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 2. 2020.

Typ výstupu: