Sylabus předmětu RRTRR - Teorie regionálního rozvoje (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRTRR
Název předmětu česky:
Teorie regionálního rozvoje
Název předmětu anglicky:
Theory of Regional Development
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
ne Teorie regionálního rozvoje v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti budou seznámeni s hlavními metodologickými přístupy v oblasti regionálního rozvoje, a to i na pozadí hlavních ekonomických teorií. Podrobně zde budou představeny nejdůležitější směry a teorie v regionálním rozvoji, které byly až dosud zformulovány. V následujícím období bude pozornost zaměřena na obecné principy vzniku regionů a metody jejich vymezování jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.
Získané znalosti umožní studentům snadnější orientaci v metodách a přístupech používaných v regionálním rozvoji, neboť jejich znalost je základem pro úspěšné koncipování adekvátní regionální politiky. Po absolvování předmětu budou studenti schopni identifikovat a aplikovat faktory regionálního rozvoje při rozvoji konkrétních regionů. Absolventi tím získají kompetence pro řešení problémů v konkrétním praktickém rozvoji území.
 
Obsah předmětu:
1.Teorie regionálního rozvoje (dotace 8/8)
 
a.
Regionální rozvoj -- vymezení vědní disciplíny; hlavní metodologické přístupy vědy (vyučuje P. Klusáček)
b.Hlavní ekonomické teorie a jejich vztah k regionálnímu rozvoji; (vyučuje P. Klusáček)
c.Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje; (vyučuje O. Konečný)
d.
Teorie jádro-periferie jako odraz keynesiánství v regionálním rozvoji; (vyučuje P.Klusáček)
e.
Strukturalistické přístupy; (vyučuje P.Klusáček)
f.
Kriticko-realistické přístupy (vyučuje O.Konečný)
g.
Institucionální směry regionálního rozvoje I (vyučuje O.Konečný)
h.
Institucionální směry regionálního rozvoje II (vyučuje O.Konečný)

2.
Regiony a regionalizace (dotace 5/5)
 
a.
Geografický prostor. Teorie formování regionů; (vyučuje P. Klusáček)
b.
Kvantitativní metody v regionalistce. Regionální analýza;(vyučuje P. Klusáček)
c.
Vnitřní struktura regionů a regionální taxonomie; (vyučuje P. Klusáček)
d.Typologie regionů I (vyučuje P. Klusáček)
e.
Typologie regionů II -- správní regiony ČR (vyučuje P. Klusáček)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
14 h
seminář
12 h
0 h
konzultace
2 h0 h
příprava na zkoušku
90 h
90 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h20 h
zpracování seminární práce
40 h
44 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Výsledné hodnocení z předmětu se skládá ze ZÁPOČTU a ZKOUŠKY
ZÁPOČET: vypracování 2 seminárních prací: (a) analýza odborné literatury a dalších informačních zdrojů na zadané téma a pro zadané území, (b) prostorová analýza dat pro zadané území, její kartografické vyjádření a interpretace výsledků. Každá ze seminárních prací je za maximálně 10 bodů, přičemž student musí z obou prací získat MINIMÁLNĚ 50 % bodů, tj. celkem alespoň 10 bodů. Současně platí druhá podmínka - z každé seminární práce musí student obdržet alespoň 2 body. Splněním těchto podmínek obdrží student ZÁPOČET. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.
ZKOUŠKA: zkouška se koná písemně. Maximální počet bodů ze zkoušky je 80. Student musí zkoušku napsat MINIMÁLNĚ na 60 %, tj. 48 BODŮ, aby mohl být pozitivně klasifikován. Zkouška má dvě části: (a) vlastní teorie regionálního rozvoje - maximum bodů je zde 50, (b) vybrané typy regionalizací na různých hierarchických úrovních (např. NUTS 1, 2 a 3 pro EU, LAU 1 pro ČR) testované prostřednictvím vybraných slepých map - maximum bodů je zde 30. Pokud student získá v některé části méně než 50 % bodů (tj. v první části se jedná o interval 0-24,9 bodů a v druhé části se jedná o interval 0-14,9 bodů), tak je hodnocen automaticky stupněm F.
Pokud student získá ze zkoušky celkově 48 a více bodů a pokud v každé z obou částí písemné zkoušky získal alespoň 50 % bodů, tak výsledná známka z předmětu je daná součtem bodů získaných ze seminárních prací a z písemné zkoušky. Jednotlivé stupně hodnocení jsou pak následující:
A 90,1-100 bodů
B 82,1-90 bodů
C 74,1-82 bodů
D 66,1-74 bodů
E 58,0-66 bodů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLAŽEK, J. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 211 s. ISBN 80-246-0384-5.
KADEŘÁBKOVÁ, J. -- MATES, P. -- WOKOUN, R. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2004. 448 s. ISBN 80-86473-80-5.
SOJKA, M. a kol. Dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 298 s. ISBN 80-7184-991-X.
TOUŠEK, V. -- KUNC, J. -- VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, vydavatelství a nakladatelství, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.
WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35717-3.
KREJČÍ, T. -- KLUSÁČEK, P. -- KONEČNÝ, O. -- RUDA, A. Regionální rozvoj - teorie, aplikace, regionalizace. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 155 s. první. ISBN 978-80-7375-414-3.
PEET, R. Theories of development: contentions, arguments, alternatives. Guilford Press, 324 s. ISBN 978-1-60623-066-4.

Doporučená:
ARMSTRONG, H. -- TAYLOR, J. Regional economics and policy. 3. vyd. Oxford: Blackwell, 2000. 437 s. ISBN 0-631-21713-4.
GIARRATANI, F. -- HOOVER, E. An Introduction to Regional Economics.  [online]. 1999. URL: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/contents.htm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 2. 2020.

Typ výstupu: