Course syllabus ZT - Základy techniky (LDF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZT
Název předmětu česky: Základy techniky
Název předmětu anglicky:
Basics of Technology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout soubor vědomostí a znalostí nezbytných k pochopení nejdůležitějších souvislostí v oboru technika a technologie lesní výroby, k řešení úkolů a problémů vyplývajících ze vztahů mezi biologickými, ekologickými aj. požadavky na výrobu a technickými možnostmi zabezpečení těchto požadavků v každodenní činnosti s ohledem na ekonomickou účelnost. Vědomosti v předmětu získané mají být uplatněny při rozhodování o volbě vhodných technických prostředků všude tam, kde se stroje používají ke snižování podílu živé lidské a animální práce, ke zvyšování produktivity práce, zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.
 
Obsah předmětu:
1.Nauky o materiálech (dotace 2/0)
2.Části strojů (dotace 4/2)
3.
Strojírenská technologie (dotace 2/6)
 
a.
Dílenské praktikum - seznámení se s praktickými technologickými ukázkami obrábění, dělení a svařování materiálů
b.
Laboratorní praktikum - základní servisní a diagnostické postupy v péči o techniku
c.
Návrh výrobního postupu součásti dimenzované nakreslené v rámci předchozích celků

4.
Metrologie a technické normy (dotace 0/4)
5.
Stavba lesnických a jiných strojů v lesnictví používaných (dotace 4/2)
6.
Technické kreslení (dotace 0/4)
7.Pevnostních výpočty (dotace 0/6)
8.
Bezpečnost práce (dotace 1/0)
9.Obrábění materiálů a praktické ukázky v dílenském provozu (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
13 h
0 h
cvičení
26 h
0 h
konzultace0 h20 h
příprava na zkoušku
30 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
10 h
příprava na průběžný test
15 h
22 h
zpracování projektů
26 h
10 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Závěrečná zkouška, jejíž podmínkou je složený zápočet. Pro udělení zápočtu je rozhodující odevzdání a obhajoba semestrálního projektu, sestávajícího z výpočtové, výkresové a technologické části, odevzdání dílčích projektů a test z technického kreslení. Projekty a test jsou bodovány. Celkem nutno získat minimálně 120 bodů ze 140 dosažitelných bodů, v tom alespoň 20 bodů z testu.
Celkem bylo vypsáno 52 otázek ke zkoušce, která probíhá jak písemnou tak ústní formou. Trvání zkoušky je přibližně 1 hodina.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SKOUPÝ, A. -- KLVAČ, R. Základy techniky: (cvičení). 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7375-838-7.
PETŘÍČEK, V. et al. Základy strojnictví. 2nd vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 237 s.
VLACH, B. Technologie obrábění a montáží. Praha: SNTL, 1990.
Strojírenská technologie 1: Nauka o materiálu - 1.díl. 2nd vyd. Praha: Scientia, 1999. 216 s. ISBN 80-7183-150-6.
KOPECKÝ, Z. -- SKOUPÝ, A. -- HENEŠ, M. Animované modely kinematických mechanismů lesnické a dřevařské techniky.  [DVD-ROM]. 2007. URL: http://www.mendelu.cz.
BEŇO, P. Časti a mechanizmy strojov. 1st vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 390 s. ISBN 80-228-0985-3.

Doporučená:
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1st vyd. Úvaly: ALBRA, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 3rd vyd. Úvaly: ALBRA, 914 s. ISBN 80-7361-033-7.
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 2nd vyd. Úvaly: ALBRA, 907 s. ISBN 80-7361-011-6.
SEKEREŠ, J. -- TURIS, J. Základy strojníctva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. 199 s. ISBN 80-228-0799-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 10. 2. 2020.

Type of output: