Sylabus predmetu CHKONS - Chov koní - specializace (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CHKONS
Název předmětu česky:
Chov koní - specializace
Název předmětu anglicky:
Horse Husbandry - specialization
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 4/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Michaela Brudňáková (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Kubíková (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Kubištová (cvičící, přednášející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě AF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalosti potřebné pro řízení chovu koní a šlechtění požadovaných typů koní
 
Obsah předmětu:
1.
Společenský a ekonomický význam chovu koní (dotace 4/3)
 
a.
Fylogenetický vývoj koní
b.
Domestikace koní
c.
Tvorba užitkových typů a plemen koní
d.
Způsoby třídění koní
e.
Současné využití koní
f.
Specializace plemen
g.
Výjoj početních stavů koní

2.
Popis koně (dotace 4/6)
 
a.
Způsoby identifikace koní
b.
Legislativní zásady identifikace koní
c.
Barvy koní a jejich zvláštnosti
d.Fyziologie a genetika zbarvení koní
e.
Charakteristika odznaků koní
f.Označování a pojmenování koní
g.
Určování stáří koní
h.
Grafický popis koně

3.
Zásady praktického zacházení s koněm (dotace 0/3)
 
a.
Bezpečnost práce v chovu koní
b.
Zásady péče o koně
c.Předvádění koní

4.
Posuzování exteriéru koní (dotace 4/6)
 
a.Charakteristika postulárního a dynamického systému koní
b.Obecné posouzení koně
c.Speciální posouzení koně

5.
Chody koně a jejich charakteristika (dotace 4/3)
 
a.Základní pojmy charakterizující mechaniku pohybu koně
b.
Základní chody koně (nohosled)
c.Získané chody koně
d.
Zvláštnosti, nepravidelnosti a vady mechaniky pohybu koně

6.
Charakteristika plemen koní (dotace 12/3)
 
a.Kulturní teplokrevná plemena
b.Kulturní chladnokrevná plemena
c.Kulturní plemena pony
d.Lokální a ekologická plemena koní a pony

7.Chov koní v ČR (dotace 4/3)
 
a.
Vývoj šlechtění plemen a užitkových typů
b.
Organizace a legislativa v chovu koní
c.
Uznaná plemena koní a zásady jejich chovu
d.
Plemenné knihy a jejich řády

8.
Technika a techologie chovu koní (dotace 8/3)
 
a.
Zvláštnosti reprodukce v chovu koní
b.
Formy a metody plemenitby
c.Dospělost koní a její druhy, kategorie chovných a užitkových koní
d.
Princip chovu a odchovu, vliv prostředí a dynamika růstu koně
e.
Pastva koní, zásaky zakládání pastvin, organizace pastvy, etologický a ekologický význam pastvy
f.
Ustájení koní

9.
Výcvik a trénink koní (dotace 4/3)
 
a.Účely výcviku koní a jeho druhy
b.
Výcvik jezdeckého koně
c.
Výcvik tažného a kočárového koně, výcvik soumara
d.Výcvik a trénink dostihových koní

10.
Výkonnost a výkonnostní zkoušky (dotace 4/3)
 
a.
Charakteristika výkonnosti a výkonnostních faktorů
b.
Vliv prostředí na výkonnost koně
c.
Druhy výkonnostních zkoušek
d.Charakteristika všestranných, sportovních a speciálních výkonnostních zkoušek
e.
Využití výkonnostních zkoušek ve šlechtění koní

11.Šlechtění koní (dotace 8/6)
 
a.Plemenný výběr a jeho zvláštnosti
b.Dědivost morfologických a užitkových vlastností
c.
Druhy fenotypové selekce
d.
Metody selekce v chovu koní
e.Odhad plemenné hodnoty a individuální výběr rodičovských párů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
48 h
cvičení
32 h
práce v terénu
10 h
odborná exkurze
12 h
příprava na zkoušku
90 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava na průběžný test
30 h
příprava prezentace10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
8 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), odevzdání a prezentace seminární práce, písemný test v trvání 30 minut (60% úspěšnosti), ústní závěrečná zkouška v trvání 60 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 1. vyd. Praha: Brázda, 1999. 350 s. ISBN 80-209-0282-1.
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 2. vyd. Praha: Brázda, 2007. 400 s. ISBN 978-80-209-0352-5.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
JISKROVÁ, I. -- MISAŘ, D. -- SOBOTKOVÁ, E. -- ŠIŠKOVÁ, P. -- ZUROVACOVÁ, B. Jezdectví a vozatajství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2006. 82 s. ISBN 80-7157-969-6.

Doporučená:
DUŠEK, J. Chov koní v Československu. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 173 s. ISBN 80-209-0168-X.
Horse Genetics. Wallingford: CAB International, 1996. 200 s. ISBN 0-85199-101-7.
Encyklopedie koní. 3. vyd. Dobřejovice: Rebo Productions, 2002. 312 s. ISBN 80-7234-184-7.
THOMAS, H S. -- RISSANEN, J A. The horse conformation handbook. North Adams: Storey Publishing, 2005. 387 s. ISBN 1-58017-558-9.
KOUBEK, K. Speciální zootechnika - chov koní. Praha: SZN, 1957. 1031 s.
HARTLEY EDWARDS, E. Obrazová encyklopedie koní. 1. vyd. Praha: Cesty, 1995. 400 s. ISBN 80-7181-060-6.
HARTLEY EDWARDS, E. Obrazová encyklopedie koní. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 1998. 400 s. ISBN 80-7181-192-0.
HARTLEY EDWARDS, E. Velká kniha o koních. 1. vyd. Bratislava: Gemini, 1992. 240 s. ISBN 80-85265-36-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: