Sylabus predmetu ZPE - Podniková ekonomika I (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZPE
Název předmětu česky: Podniková ekonomika I
Název předmětu anglicky:
Business Economics I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomiky podniku jako předpoklad pro výkon řídících a ekonomických funkcí v podnicích. Předmět plní integrující funkci - dává do souladu poznatky z dílčích podnikových oblastí a zdůrazňuje souvislosti a návaznosti mezi nimi.
 
Obsah předmětu:
1.
úvod do podnikové ekonomiky (dotace 4/2)
 
a.podnik, podnikání, funkce podniku, typologie podniků
b.organizačně-právní formy podniku, formy integrace podniků

2.
finanční základna podniku a její alokace (dotace 6/4)
 
a.
koloběh a obrat kapitálu v rámci podniku
b.
vlastní a cizí zdroje, dlouhodobý a oběžný majetek, rozvaha
c.
determinanty majetkové struktury, podnikové investice a optimální struktura kapitálu

3.
transformační procesy v podniku a jejich technickoekonomické souvislosti (dotace 12/4)
 
a.výrobní základna podniku, struktura vstupů a jejich produktivita
b.
produkce a náklady, klasifikace a kalkulace nákladů, cena produktu
c.
výkony podniku, jejich zachycení a měření
d.
optimalizace zásob podniku

4.
výsledek hospodaření podniku a jeho analýza (dotace 6/4)
 
a.výsledek hospodaření - velikost a struktura, výkaz zisků a ztrát
b.
nákladové a výnosové souvislosti tvorby hospodářského výsledku, bod zvratu, maximalizace zisku
c.
peněžní toky a výsledek hospodření, výkaz cash flow

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
příprava na zkoušku42 h
82 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
0 h
příprava na průběžný test
42 h0 h
zpracování projektů
0 h
42 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení studentů na cvičeních za účelem získání malého zápočtu je založeno na dvou písemných pracích a na aktivní účasti ve cvičení. Všech písemných prací se student musí zúčastnit osobně v termínech a místnostech stanovených příslušným vyučujícím. První písemná práce je ohodnocena maximálně 20 body (minimálně je nutné získat 4 body) a druhá písemná práce 25 body (minimálně je nutné získat 5 bodů). Za aktivitu během cvičení může student dosáhnout maximálně 5 bodů. Ve cvičení tedy může student získat v součtu z obou písemných prací a aktivity celkově až 50 bodů, pro získání malého zápočtu musí dosáhnout alespoň 25 bodů.

Nezíská-li student toto minimum bodů, může se zúčastnit pouze jedné opravy. Opravná písemná práce je hodnocena 50 body a student ji úspěšně absolvuje, jestliže dosáhne minimálně polovinu bodů. Při úspěšném zvládnutí opravného termínu má student vždy přiděleno 25 bodů z malého zápočtu bez ohledu na dosažený výsledek u opravné písemky a aktivity na cvičeních.

Ke zkoušce se student přihlašuje po udělení malého zápočtu prostřednictvím univerzitního informačního systému, zkouška z předmětu má písemnou podobu. Student může ze zkouškové písemné práce získat maximálně 50 bodů. Jestliže student ze zkouškové písemky obdrží méně než 25 bodů, u zkoušky neuspěl a je klasifikován stupněm F. Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů ze zkoušky a ze cvičení následujícím způsobem: A 100-91, B 90-81, C 80-71, D 70-61, E 60-50.

Student prezenční formy si může předmět zapsat i při pobytu v zahraničí, musí však vyhovět výše uvedeným podmínkám ukončení předmětu s možností sloučení průběžných zápočtových písemných prací do jedné souhrnné zápočtové práce, které se student osobně zúčastní v termínu stanoveném příslušným vyučujícím. Z této práce student může získat maximálně 50 bodů, pro získání zápočtu je nutný minimální bodový zisk 25 bodů. 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KISLINGEROVÁ, E. -- SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.
MARTINOVIČOVÁ, D. -- KONEČNÝ, M. -- VAVŘINA, J. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.

Doporučená:
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. Aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
EBERT, R. -- GRIFFIN, R. Business Essentials. 11th Edition. Boston: Pearson, 2017. 696 s. ISBN 978-1-292-15224-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: