Sylabus predmetu FMAM - Management a marketing v lesnictví (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FMAM
Název předmětu česky:
Management a marketing v lesnictví (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Forest Management and Marketing
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je podat základní teoretický přehled o managementu a marketingu lesnictví. Významněji bude předmět zaměřen na strategické analýzy, metody řízení, rozhodování, motivování a marketingové komunikace.
 
Obsah předmětu:
1.Management, historický vývoj managementu, funkce managementu (dotace 2/2)
2.
Základní typy organizačních struktur, cíle, rozvoj a funkce podniku, organizace a formy organizování, subjekty podnikání (dotace 2/2)
3.Osobní management, pracovní motivace, vedení lidí, komunikace, personální management (dotace 2/2)
4.
Manažerská osobnost, styl řídící práce, vliv pracovního prostředí na řídící procesy (dotace 2/2)
5.
Logistika v lesním hospodářství (dotace 2/2)
6.
Manažerské kompetence (dotace 2/2)
7.
Evaluace projektu, krizový management (dotace 2/2)
8.
Systémy managementu, strategický management (dotace 2/2)
9.EUROSTAT, základy statistiky, informační systémy (dotace 2/2)
10.Základní funkce marketingu, strategie a cíle, marketingový systém řízení, marketingový mix (dotace 2/2)
11.
Marketingová situační analýza, marketingový výzkum, základní metody, výzkum spotřebitele, cílové trhy a jejich segmentace (dotace 2/2)
12.Cenové a necenové strategie. Balanced Scorecard. (dotace 2/2)
13.
Marketing obnovitelných zdrojů a výrobků ze dřeva. Marketing v lesním hospodářství. (dotace 2/2)
14.
Public Relations -- vtahy s veřejností. Lidské vztahy. Media relations -- vztahy s médii. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
práce v terénu
2 h
konzultace
2 h
projektová práce
10 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
35 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava prezentace
20 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení bude provedeno na základě 2 testů (40%), vypracování a obhájení zadaného projektu (30%), aktivitě v hodinách (30%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DAVIS, L S. a kol. Forest management. 4. vyd. Boston: McGraw-Hill, 2001. 804 s. McGraw-Hill Series in Forest Resources. ISBN 0-07-032694-0.
Business principles and management. Mason, Ohio: South-Western, 2006. 723 s. ISBN 978-0-538-44468-2.
SINCLAIR, S A. Forest products marketing. New York: McGraw-Hill, 1992. 403 s. McGraw-Hill series in forest resources. ISBN 0-07-057547-9.
KOTLER, P. -- ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. 5. vyd. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1991. 3 s. ISBN 0-13-721614-9.
CAYWOOD, C L. The handbook of strategic public relations & integrated communications. New York: McGraw-Hill, 574 s. ISBN 0-7863-1131-2.
Crisis communication: practical PR strategies for reputation management and company survival. London: Kogan Page, 2008. 222 s.

Doporučená:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.fao.org/
http://www.unece.org/

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: