Sylabus předmětu DENDR - Dendrologie (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DENDR
Název předmětu česky:
Dendrologie
Název předmětu anglicky:
General Dendrology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Půdoznalství 2 nebo Půdoznalství nebo Půdoznalství 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat studentům agroekologie informace o dřevinách jako živých organismech vytvářejících společenstva, o historickém vývoji i o současném druhovém složení společenstev dřevin na území ČR. Seznámit studenty s možností využití druhů dřevin pro umělá a náhradní společenstva (výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy,výsadby meliorační, rekultivační) i lesní porosty. Naučit je prakticky rozeznávat druhy domácích a introdukovaných dřevin podle morfologických, případně anatomických aj. znaků. Důraz je přitom kladen na stanovištně významné druhy, vzácné a chráněné druhy a na plevelné až invazní introdukované druhy dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.Předmět zahrnuje morfologii, taxonomii, chorologii a ekologii dřevin s hlavním zaměřením na druhy volné krajiny a domácí porostotvorné dřeviny. Seznamuje studenty s možností využití těchto druhů pro původní společenstva, náhradní společenstva i lesní porosty. Uvádí ohrožené a zákonem chráněné druhy dřevin v ČR. Historický vývoj druhového složení společenstev dřevin na území ČR -- potenciální a současný stav. Chorologie dřevin -- areály. Ekologie dřevin, vzájemné vztahy dřevin v rámci společenstva, proměnlivost druhu -- kultivary. Zabývá se též introdukcí a nejčastěji introdukovanými druhy s jejich možnou perspektivou využití pro tvorbu krajiny. Systematický přehled a rozšíření dřevin v různých geografických oblastech zeměkoule, vegetační pásy, zonálnost, vegetační stupňovitost aj. Zvýrazněny jsou specifické vlastnosti dřevin, využitelné při různých ozeleňovacích pracech, jako jsou výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy, meliorace, rekultivace apod.. Nedílnou součástí předmětu je praktické poznávání dřevin dle makroskopických znaků, tj. dle olistěných prýtů, dle pupenů, plodů (šišek) a semen, kůry a dřeva. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
22 h
odborná exkurze
2 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení40 h
příprava na průběžný test17 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
"Zápočet -- praktická část - poznávání dřevin; Zkouška -- teoretická část
Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 15-20 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. a kol. Dendrologie: (společenstva a významné dřeviny ČR). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7509-181-9.
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae). 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-7157-760-X.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 70 s. ISBN 80-7157-643-3.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediálni obrazový atlas dřevin.  [online]. 2009. URL: http://www. ldf.mendelu.cz.

Doporučená:
AAS, G., RIEDMILLER, A., 1997: Kapesní atlas Stromy, Slovart, Praha, ISBN 80-7209-007-0 BOLLIGER, M., ERBEN, M., GRAU, J., HEUBL, G. R., 1998: Keře, Ikar, Praha, ISBN 80-7202-302-0 HOLUB, J., PROCHÁZKA, F.: Red List of Vascular Plants of the Czech Republic -- 2000, Preslia, č. 2-4, 2000 : 187-230 KREMER, B. P., 1995: Stromy, Ikar, Praha, ISBN 80-85830-92-2 KRÜSSMANN, G.: Evropské dřeviny, SZN, Praha, 1978 HEJNÝ, S. et SLAVÍK, B., (eds.) 1988: Květena České socialistické republiky 1., Academia, Praha, HEJNÝ, S. et SLAVÍK, B., (eds.) 1990: Květena České republiky 2., Academia, Praha, HEJNÝ, S. et SLAVÍK, B., (eds.) 1992: Květena České republiky 3., Academia, Praha, ISBN 80-200-0256-1 SLAVÍK, B., (ed.) 1995: Květena České republiky 4., Academia, Praha, ISBN 80-200-0384-3 SLAVÍK, B., (ed.) 1997: Květena České republiky 5., Academia, Praha, ISBN 80-200-0590-0 SLAVÍK, B., (ed.) 2000: Květena České republiky 6., Academia, Praha, ISBN 80-200-0306-1 ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1995: Dendrologie lesnická 1. část, Jehličnany, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-162-8 ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1995: Dendrologie lesnická 2. část, Listnáče I, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-169-5 ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1996: Dendrologie lesnická 3. část, Listnáče II, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-236-5 ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P: a kol.: Dřeviny České Republiky, Matice lesnická, Písek, 2001, ISBN 80-86271-09-9 ČERVENKA, M., CIGÁNOVÁ, K., 1989: Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček, SPN, Praha, KOBLÍŽEK, J., 2000: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, Tišnov, ISBN 80-85799-86-3 Coniferia, 1999: Multimediální atlas jehličnatých dřevin, CD, Coniferia, Břeclav

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: