Sylabus predmetu DENDR - Dendrologie (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DENDR
Název v jazyce výuky: Dendrologie
Název česky: Dendrologie
Název anglicky: General Dendrology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Půdoznalství 2 nebo Půdoznalství nebo Půdoznalství 1
 
Zaměření předmětu:
Podat studentům agroekologie informace o dřevinách jako živých organismech vytvářejících společenstva, o historickém vývoji i o současném druhovém složení společenstev dřevin na území ČR. Seznámit studenty s možností využití druhů dřevin pro umělá a náhradní společenstva (výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy,výsadby meliorační, rekultivační) i lesní porosty. Naučit je prakticky rozeznávat druhy domácích a introdukovaných dřevin podle morfologických, případně anatomických aj. znaků. Důraz je přitom kladen na stanovištně významné druhy, vzácné a chráněné druhy a na plevelné až invazní introdukované druhy dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.Předmět zahrnuje morfologii, taxonomii, chorologii a ekologii dřevin s hlavním zaměřením na druhy volné krajiny a domácí porostotvorné dřeviny. Seznamuje studenty s možností využití těchto druhů pro původní společenstva, náhradní společenstva i lesní porosty. Uvádí ohrožené a zákonem chráněné druhy dřevin v ČR. Historický vývoj druhového složení společenstev dřevin na území ČR -- potenciální a současný stav. Chorologie dřevin -- areály. Ekologie dřevin, vzájemné vztahy dřevin v rámci společenstva, proměnlivost druhu -- kultivary. Zabývá se též introdukcí a nejčastěji introdukovanými druhy s jejich možnou perspektivou využití pro tvorbu krajiny. Systematický přehled a rozšíření dřevin v různých geografických oblastech zeměkoule, vegetační pásy, zonálnost, vegetační stupňovitost aj. Zvýrazněny jsou specifické vlastnosti dřevin, využitelné při různých ozeleňovacích pracech, jako jsou výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy, meliorace, rekultivace apod.. Nedílnou součástí předmětu je praktické poznávání dřevin dle makroskopických znaků, tj. dle olistěných prýtů, dle pupenů, plodů (šišek) a semen, kůry a dřeva. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Anylýza a řešení problému dřevinné skladby daného stanoviště
-Schopnost determinace a řešení využití dřevin v krajině
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace druhů dřevin pro výsadby v krajině

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení22 h
     odborná exkurze2 h
     konzultace2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení40 h
     příprava na průběžný test17 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování seminární práce15 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
"Zápočet -- praktická část - poznávání dřevin; Zkouška -- teoretická část
Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 15-20 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L. a kol.Dendrologie: (společenstva a významné dřeviny ČR)BrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-181-9
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-643-3
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediálni obrazový atlas dřevin
DAAS, G., RIEDMILLER, A., 1997: Kapesní atlas Stromy, Slovart, Praha, ISBN 80-7209-007-0 BOLLIGER, M., ERBEN, M., GRAU, J., HEUBL, G. R., 1998: Keře, Ikar, Praha, ISBN 80-7202-302-0 HOLUB, J., PROCHÁZKA, F.: Red List of Vascular Plants of the Czech Republic -- 2000, Preslia, č. 2-4, 2000 : 187-230 KREMER, B. P., 1995: Stromy, Ikar, Praha, ISBN 80-85830-92-2 KRÜSSMANN, G.: Evropské dřeviny, SZN, Praha, 1978 HEJNÝ, S. et SLAVÍK, B., (eds.) 1988: Květena České socialistické republiky 1., Academia, Praha, HEJNÝ, S. et SLAVÍK, B., (eds.) 1990: Květena České republiky 2., Academia, Praha, HEJNÝ, S. et SLAVÍK, B., (eds.) 1992: Květena České republiky 3., Academia, Praha, ISBN 80-200-0256-1 SLAVÍK, B., (ed.) 1995: Květena České republiky 4., Academia, Praha, ISBN 80-200-0384-3 SLAVÍK, B., (ed.) 1997: Květena České republiky 5., Academia, Praha, ISBN 80-200-0590-0 SLAVÍK, B., (ed.) 2000: Květena České republiky 6., Academia, Praha, ISBN 80-200-0306-1 ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1995: Dendrologie lesnická 1. část, Jehličnany, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-162-8 ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1995: Dendrologie lesnická 2. část, Listnáče I, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-169-5 ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1996: Dendrologie lesnická 3. část, Listnáče II, skripta, MZLU v Brně, ISBN 80-7157-236-5 ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P: a kol.: Dřeviny České Republiky, Matice lesnická, Písek, 2001, ISBN 80-86271-09-9 ČERVENKA, M., CIGÁNOVÁ, K., 1989: Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček, SPN, Praha, KOBLÍŽEK, J., 2000: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, Tišnov, ISBN 80-85799-86-3 Coniferia, 1999: Multimediální atlas jehličnatých dřevin, CD, Coniferia, Břeclav

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: