Sylabus předmětu BO1 - Botanika I (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BO1
Název předmětu česky:
Botanika I
Název předmětu anglicky:
Botany I
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Student získá znalosti o struktuře buňky a pletiv, anatomické stavbě orgánů a jejich vzájemných interakcích v rámci celistvého rostlinného organismu, včetně pohlavního a nepohlavního rozmnožování. V praktických cvičeních nabude student tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, dokumentace mikroskopických pozorování formou protokolu a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia. (dotace 1/2)
 
a.
Organizace studia.
b.
Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.
Buňka (dotace 5/4)
 
a.
Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.
Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
c.
Základní součásti buňky (látkové složení, struktura, funkce)
d.Biologická membrána.
e.
Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
f.Cytoskelet.
g.
Cytoplazma.
h.
Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
i.
Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
j.
Stěna buněčná chemické složení, struktura.
k.Ztenčeniny buněčné stěny.
l.Interceluláry.

3.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.
Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.
Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.
Pletiva nasávací.
d.
Pletiva krycí primárníí.
e.
Pletiva krycí sekundární.
f.Pletiva provětrávací primární.
g.Pletiva provětrávací sekundární.
h.
Pletiva vodivá - xylém floém - elementy.
i.Pletiva vodivá primární, vodivé svazky - typy.
j.Pletiva vodivá sekundární.
k.
Pletiva vyměšovací.
l.
Pletiva asimilační.
m.Pletiva zásobní.
n.
Pletiva mechanická.

4.Kořen (dotace 2/2)
 
a.
Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.
Morfologie.
e.
Kořenová soustava.
f.Metamorfozy.

5.
Stonek (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.
Morfologie.
e.
Metamorfozy.

6.List. (dotace 1/1)
 
a.
Vnitřní stavba.
b.
Žilnatina.
c.Morfologie.
d.
Metamorfozy.
e.
Modifikace.

7.
Pupen. (dotace 1/1)
 
a.Stavba
b.
Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.
Vernace. Estivace.

8.
Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.
Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.
Gynaeceum, stavba pestíku.
e.
Vajíčko.
f.
Zárodečný vak- Polygonum - vznik a struktura.
g.
Rostliny jednodomé a dvoudomé.

9.
Květenství (dotace 1/1)
 
a.Květenství hroznovitá
b.
Květenství vrcholičnatá
c.
Květenství jednoduchá a složená.

10.
Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.
Způsoby opylení - přenos pylu.
b.
Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh.
d.Základní vývojová stádia zárodku.

11.
Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.Vývoj semena.
b.
Vnitřní stavba semena.
c.
Morfologie semena.
d.
Vývoj plodu.
e.
Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.
Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.
Průběh rodozměny.
c.
Apomixie - charakteristika a typy.
d.
Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.
Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.
Odumírání rostlin.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 242 s. ISBN 80-7157-313-2.
SLABÝ, K. -- KREJČÍ, P. Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 93 s. ISBN 80-7157-873-8.
PAZOUREK, J. -- VOTRUBOVÁ, O. Atlas of plant anatomy. Prague: Peres, 1997. 447 s. Series in Natural History ;. ISBN 80-901691-2-0.
TROJAN, V. -- ĐORĎEVIČ, B. BOTANIKA I. -Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/BOT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
NOVÁK, J. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 3. vyd. Praha: Powerprint, 2012. 336 s. ISBN 978-80-87415-53-5.
VOTRUBOVÁ, O. Anatomie rostlin. Praha: Karolinum, 2011. 192 s. ISBN 978-80-246-1867-8.
SLAVÍKOVÁ, Z. Morfologie rostlin. Praha: Karolinum, 2002. 218 s. ISBN 80-246-0327-6.
LUX, A. Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant Anatomy. Praha: Academia, 2017. 328 s. ISBN 978-80-200-2620-0.

Doporučená:
BECK, C. An introduction to plant structure and development - plant anatomy for the twenty-first century. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 431 s.
RUDALL, P. Anatomy of flowering plants: an introduction to structure and development. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 145 s. ISBN 978-0-521-69245-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: