Sylabus předmětu CHPR - Chov prasat (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHPR
Název předmětu česky: Chov prasat
Název předmětu anglicky: Pig Husbandry
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání pokročilých teoretických a praktických znalostí ve sledování a hodnocení užitkových vlastností prasat, současné úrovni genofondu domácích a světových plemen prasat, jejich využití v regionálních hybridizačních programech, managementu a marketingu chovu jednotlivých kategorií prasat.
Studiem budou získány dovednosti v oblasti plánování a optimalizace produkčních procesů v chovu prasat. Na jejich základě bude vytvořen předpoklad pro samostatné řízení a rozhodování v komplexu chovu a produkce prasat.
 
Obsah předmětu:
1.
Povinný výukový předmět " Chov prasat " přednášený na zootechnickém oboru poskytuje posluchačům ucelený souhrn nejmodernějších poznatků z oblasti chovu prasat v ČR, zemích EU a ostatních chovatelsky vyspělých zemí světa. (dotace 28/28)
 
a.Zaměřuje se na studium domácího a zahraničního genofondu plemen prasat, jejich využití v selekčních a hybridizačních programech českých a zahraničních firem.
b.
Poskytuje poznatky z techniky a technologie chovu jednotlivých kategorií prasat, uplatňující moderní principy organizace výroby se zřetelem na welfare zvířat a jejich aplikaci v chovu prasat.
c.
V praktických cvičeních se provádí při využívání audiovizuální techniky procvičování teoretických znalostí, řešení výpočtových studií na optimalizaci výrobních cyklů, seznámení se s počítačovým softwerem aplikovaným v chovu prasat a formou terénních cvičení na účelovém zařízení školního zemědělského podniku MZLU v Brně a na vybraných zemědělských podnicích si posluchači ověřují poznatky z daných oblastí.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
28 h
konzultace
4 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžný test
12 h
příprava prezentace10 h
zpracování seminární práce
25 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (min. 80 %), hodnocení účasti na terénních cvičeních (100 %), písemný test (min. 10 bodů), odevzdání a obhajoba seminární práce.
V průběhu semestru jeden písemný test o délce 40 minut. Maximum získaných bodů z testu je 15, minimální počet bodů pro získání zápočtu je 10. Test je psán 6. týden semestru. Účast na písemném testu je povinná. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá min. 30 minut a studenti musí vypracovat praktický úkol. Ústní zkouška trvá min. 45 minut a studenti musí vypracovat 2 otázky z probraných témat. V obou částech zkoušky musí studenti prokázat min. 60 % znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČECHOVÁ, M. Chov prasat. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 120 s. ISBN 80-7157-720-0.
PULKRÁBEK, J. a kol. Chov prasat. 1. vyd. Praha: Profi Press, 157 s. ISBN 80-86726-11-8.
KYRIAZAKIS, I. -- WHITTEMORE, C T. Whittemore's science and practice of pig production. 3. vyd. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 685 s. ISBN 978-1-4051-2448-5.

Doporučená:
ŽIŽLAVSKÝ, J. a kol. Chov hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 209 s. ISBN 80-7157-615-8.
POND, W G. Pig production: biological principles and applications. Australia: Thomson/Delmar Learning, 395 s. ISBN 0-8273-8484-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: