Sylabus predmetu PNLS - Právní normy v lesním hospodářství (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PNLS
Název předmětu česky:
Právní normy v lesním hospodářství
Název předmětu anglicky:
Legislative Norms in Forestry
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Dr. Ing. JUDr. Martin Flora (přednášející)
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémem práva a prameny práva v České republice, s principy tvorby právních norem a jejich publikace (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv) a poskytnout jim základní přehled práva jak v oblasti práva veřejného, tak i soukromého souvisejícího s odvětvím LH.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod - normativní systémy, normativní systém právní, právní norma, prameny práva, systém práva. (dotace 2/0)
2.
Základy evropského práva - vývoj evropské integrace, Evropská společenství, Evropská unie a její orgány, primární a sekundární evropské právo a jeho prameny (dotace 2/0)
3.Lesní zákon a prováděcí předpisy (dotace 10/0)
 
a.
Historie a vývoj lesního práva v ČR
b.
Lesní zákon
c.
Prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

4.
Zákon o České inspekci životního prostředí a o její působnosti v ochraně lesa, trestněprávní souvislosti hospodaření v lesích (dotace 2/0)
5.
Zákon o ochraně přírody a krajiny ve vazbě na hospodaření v lesích (dotace 4/0)
6.
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon a nařízení o dřevě (EUTR) (dotace 2/0)
7.
Soukromoprávní souvislosti hospodaření v lesích, odpovědnost za škodu (dotace 2/0)
8.
Evropské lesní právo (dotace 2/0)
9.
Mezinárodní lesní právo, mezinárodní úmluvy o ochraně lesa (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
10 h
příprava na zkoušku
40 h
58 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
16 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na ukončení předmětu:

- ústní zkouška (3 otázky, příprava na odpovědi 15 minut, vlastní zkoušení 30 minut)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DROBNÍK, J. -- DVOŘÁKL, P. Lesní zákon. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 304 s. ISBN 978-80-7357-425-3.
FLORA, M. Lesní zákon a některé související předpisy : (úplná aktuální znění). [S.l.]: SVOL, 2004. 261 s.
Lesní zákon v teorii a praxi: Vzory podání, smluv a rozhodnutí. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1995. 162 s.
Lesní zákon v teorii a praxi: Úplné znění prováděcích předpisů s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1997. 440 s.
Lesní zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1996. 189 s.
FLORA, M. Evropské právo v lesním hospodářství. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, s. 78--85. ISBN 80-7157-782-0.
FLORA, M. Právo v lesním hospodářství. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 98 s. ISBN 80-7157-411-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 2. 2020.

Typ výstupu: