Sylabus predmetu RRIDS - Úvod do rozvojových studií (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRIDS
Název předmětu česky: Úvod do rozvojových studií
Název předmětu anglicky:
Introduction to Development Studies
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Amar Khairi (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Obor
RočníkSkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
11.00-11.50
Z3 (ČP II.)B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
A. KhairiCvičeníKaždý týden
40
Středa
12.00-12.50
Z3 (ČP II.)
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
1
1
1
1
1
10
6
7
8
9
Cvičení
Každý týden
40
Středa
13.00-14.50Aula (ČP II.)B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
3
4
5
6
7
8
9
 
 
není určen
Přednáška
Každý týden
220
Středa
15.00-15.50Z3 (ČP II.)B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
1
1
1
1
1
11
12
13
14
15
Cvičení
Každý týden
40
Středa
16.00-16.50
Z3 (ČP II.)
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
1
1
1
1
1
16
17
18
19
20
Cvičení
Každý týden
40
Pátek
11.00-11.50
Z7 (ČP II.)
B-METS
B-METS
B-METS
B-METS
1
1
2
3
21
22
 
 
M. ČejkaCvičení
Každý týden
57
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Uvést studenty do problematiky rozvojových studií. Seznámení se základními pojmy, způsoby zkoumání, rozvojovými indexy, nejvýznamnějšími teoriemi, sociálními, historickými, ekonomickými, politickými a kulturními aspekty rozvoje. Představení rozvojových politik mezinárodních organizací a Evropské unie. Charakteristika hlavních rozvojových regionů, zemí BRICS a jejich politického a ekonomického významu. Začlenění rozvojové problematiky do současného světového vývoje - zvyšující se role globalizace, nadnárodních i substátních aktérů, problematika demografického vývoje,migrace a inkoherence nerozvojových politik. Význam nevládních organizací, role ČR v poskytování v poskytování rozvojové pomoci, nejvýznamnější projekty. Hlavní témata rozvoje 21.století.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do kurzu, základní pojmy, rozvoj, rozvojová studia, rozvojové státy (dotace 3/2)
 
a.
Základní pojmy
b.Rozvoj, rozvojová studia, rozvojové státy
c.Indexy rozvoje

2.
Teorie rozvoje (dotace 3/1)
3.
Rozvojová a humanitární pomoc. (dotace 4/3)
 
a.
Efektivita rozvojové pomoci
b.Koherence/inkoherence rozvojové pomoci
c.
Rozvoj v 21. století, rozvojové cíle tisíciletí

4.Globální instituce a jejich role v rozvoji. (dotace 2/1)
 
a.
OSN, MMF, Světová banka.

5.Půda, potravinová bezpečnost, problematika hladu a výživy. (dotace 2/1)
6.
Mezinárodní zadlužení a problematika oddlužení (dotace 2/1)
7.Populace a rozvoj, migrace (dotace 2/1)
8.Bezpečnost a rozvoj, koncept human security (dotace 2/1)
9.
Environmentální aspekty rozvoje (dotace 2/1)
10.
Rozvojová a humanitární pomoc (dotace 2/1)
11.
Česká republika a rozvoj (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
12 h
konzultace12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
26 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Plnění samostatných úkolů, diskuze a aktivita na seminářích, vypracování skupinové prezentace. Závěrečná zkouška písemnou formou, kombinace otevřených a uzavřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ADAMCOVÁ, L. a kol. Úvod do rozvojových studií. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. 297 s. ISBN 80-245-1057-X.
BLAŽEK, J. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 211 s. ISBN 80-246-0384-5.
CARBONE, M. Policy Coherence and EU Development Policy. London: Routledge, 2009. 168 s. ISBN 978-0-4154-9533-2.
HAYNES, J. Development studies. 1. vyd. Cambridge, UK: Polity Press, 2008. 237 s. Polity short introductions series. ISBN 978-0-7456-3848-5.
WAISOVÁ, Š. a kol. Ve stínu modernity: perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 375 s. ISBN 80-86898-54-7.
WAISOVÁ, Š. Chudoba a bohatství v současném světě: sborník z konference. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 159 s. Plzeňské rozhovory. ISBN 80-86898-86-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 24. 1. 2020.

Typ výstupu: