Sylabus předmětu EKVS - Ekonomie veřejného sektoru (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKVS
Název předmětu česky:
Ekonomie veřejného sektoru
Název předmětu anglicky:
Public Sector Economy
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Ekonomie veřejného sektoru v AJ a (Mikroekonomie nebo Státní bakalářská zkouška nebo Mikroekonomie v AJ)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět se zabývá základními otázkami a problémy souvisejícími s existencí, úlohami, fungováním a financováním veřejného sektoru v podmínkách smíšených ekonomik. Největší důraz je kladen na pochopení důvodů pro státní zásahy a schopnost analyzovat jejich dopady, ať už mají podobu regulací, plánování či přímého poskytování zboží a služeb v zájmu uspokojování potřeba občanů a rozvoje společnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie veřejného sektoru (dotace 2/0)
 
a.
soukromý a veřejný sektor -- vymezení
b.
veřejný zájem, veřejná volba, veřejné finance

2.Tržní selhání a státní zásahy (dotace 8/4)
 
a.externality, veřejné statky, asymetrické informace
b.
státní zásahy -- hledání optimálního public-private mixu
c.
internalizace, regulace, privatizace a konkurence

3.Veřejná volba (dotace 4/6)
 
a.
demokracie a efektivní alokace zdrojů
b.
vztah spravedlnosti a efektivnosti

4.Veřejné výdaje (dotace 8/6)
 
a.nerovnost v příjmech a její měření
b.
dopady a nástroje zmírňování důchodové disparity -- sociální zabezpečení, financování zdravotnictví a vzdělávání
c.
optimalizace a zefektivnění veřejných výdajů -- analýza nákladů a užitků

5.
Veřejné příjmy (dotace 4/6)
 
a.
úvod do daňové teorie a politiky
b.daňové efekty -- dopad daní
c.
daňové systémy, ekonomická a legislativní hlediska jejich výstavby

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
26 h
konzultace6 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
80 h
příprava prezentace
0 h
zpracování projektů
24 h
Celkem
164 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (ano/ne): min. 8 testů nad 60 %.

Závěrečné hodnocení (max. 100 bodů):
30 bodů testy - 6 nejlepších testů (za jeden test 0 až 5 bodů).
70 bodů za ústní zkoušku - studující si losuje z předem připravených otázek dvě.

Následně student otázky samostatně zodpoví. Zkoušející kladou doplňující otázky.

Minimum pro absolvování je 60 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STIGLITZ, J E. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.
JACKSON, P M. -- BROWN, C V. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. Ekonomie. ISBN 80-86432-09-2.
A course in public economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 413 s. ISBN 0-521-82877-5.
MUSGRAVE, R A. -- MUSGRAVE, P B. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 6. 2020.

Typ výstupu: