Sylabus předmětu ESCHZ - Ekologické systémy chovu zvířat (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ESCHZ
Název předmětu česky:
Ekologické systémy chovu zvířat
Název předmětu anglicky:
Ecology systems of Animal Production
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti rozvoje ekologického zemědělství v ČR a ve světě, využívání nejvhodnějších plemen jednotlivých druhů zvířat vyjmenovaných zákonem o EZ, doporučených systémů chovu, uplatnění welfare a principů veterinární prevence, produkce biosurovin, jejich zpracování a marketingu v rámci ekologického systému chovu zvířat.
Studiem budou získány dovednosti v oblasti managementu a marketingu ekologického chovu zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Studentu bude poskytnut ucelený přehled o ekologických systémech chovu zvířat z pohledu požadavků EU a možností jejich aplikace v ČR. (dotace 28/28)
 
a.
Studenti budou dále seznámeni s ekologickým chovem jednotlivých druhů zvířat, s welfare, s chováním zvířat, s eliminací negativních dopadů chovu zvířat na životní prostředí, s problematikou marketingu a ekonomickými aspekty chovu zvířat na ekofarmách.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
odborná exkurze
17 h
konzultace
4 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
příprava na zkoušku35 h
příprava prezentace10 h
zpracování seminární práce
25 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičení (min. 80 %), hodnocení účasti na terénních cvičeních (100 %), odevzdání a obhajoba seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná část zkoušky trvá min. 45 minut a studenti musí vypracovat 2 otázky z probraných témat. Ústní zkouška trvá min. 30 minut. V obou částech zkoušky musí studenti prokázat min. 60 % znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. Ekologické zemědělství (II. díl). 1. vyd. Šumperk: PRO-BIO , 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
Kol. Animal health and welfare in organic agriculture. Wallingford: CABI Publishing, 2004. 426 s. ISBN 0-85199-668-X.
REGANOLD, J P. Organic agriculture: a global perspective. Collingwood: CSIRO, 449 s. ISBN 0-643-09090-8.

Doporučená:
PETŘÍKOVÁ, V. Využití exkrementů hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: SZN, 1988. 181 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.
RIST, M. Ekologický chov hospodářských zvířat. Stuttgart: VFG, 1987.
ŠOCH, J. Ekologie a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 104 s. ISBN 80-7042-140-1.
KOLEKTIV, A. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství s komentářem. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2007. 113 s. ISBN 978-80-7084-615-5.
VEČEREK, V. Právní předpisy na ochranu zvířat. 1. vyd. Brno: VFU, 1997. 118 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: