Sylabus předmětu RRVEF - Veřejné finance (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRVEF
Název předmětu česky:
Veřejné finance
Název předmětu anglicky:
Public Finance
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (garant)
Ing. Michal Ševčík (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý15.00-16.50
Z4 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
40
Úterý
17.00-18.50
Z4 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s důvody existence státních zásahů v ekonomice a s principy využívání veřejných financí na jednotlivých úrovních veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU resp. EMU. Značná pozornost je také věnována analýze rozpočtové soustavy (státního rozpočtu a územních rozpočtů) s ohledem na potřebu reformy veřejných financí v EU a ČR (vč. možných alternativ vývoje sociálního a penzijního systému). Komplexní pohled na oblast veřejných financí by měl studentům přinést výklad věnovaný teorii fiskálního federalismu, mezinárodním veřejným financím a teorii veřejné volby.
 
Obsah předmětu:
1.
Veřejný sektor, veřejné finance -- jejich charakteristika a funkce (dotace 0/0)
2.Veřejné statky, externality (dotace 0/0)
3.Teorie veřejné volby (dotace 0/0)
4.
Rozpočtová soustava (dotace 0/0)
5.
Státní rozpočet v ČR (dotace 0/0)
6.
Rozpočty územních samosprávných celků v ČR (dotace 0/0)
7.
Financování sociálního zabezpečení -- současný stav a možnosti reformy (dotace 0/0)
8.Fiskální politika -- pojem, vývoj, typy fiskální politiky (dotace 0/0)
9.Rozpočtový deficit (dotace 0/0)
10.
Veřejný dluh (dotace 0/0)
11.Teorie fiskálního federalismu (dotace 0/0)
12.
Mezinárodní aspekty veřejných financí (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
42 h
36 h
cvičení14 h8 h
konzultace2 h
2 h
příprava na zkoušku40 h
52 h
příprava prezentace12 h12 h
zpracování seminární práce
30 h30 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška má ústní průběh a zaměří se VÝHRADNĚ na okruhy z přednášek a studované literatury, týkající se veřejných financí. Student si náhodně losuje 2 okruhy, které následně u zkoušky diskutuje se zkoušejícím. Zkouškové okruhy budou zavčasu vloženy do UIS a dány na vědomí studentům.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 343 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-075-1.
HAMERNÍKOVÁ, B. -- MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0.
KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9.
PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.
PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, 2008. 579 s. ISBN 978-80-7357-358-4.
STIGLITZ, J E. Economics of the public sector. 3. vyd. New York: W. W. Norton, 2000. 823 s. ISBN 0-393-96651-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 16. 3. 2020.

Typ výstupu: