Sylabus predmetu ST1 - Statistika (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ST1
Název v jazyce výuky: Statistika
Název česky: Statistika
Název anglicky: Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michaela Staňková (cvičící)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika I a (nyní Matematika II nebo Matematika II)
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů a interpretací z oblasti popisné statistiky, základních znalostí z teorie pravděpodobnosti, základy statistické indukce (intervalové odhady, testy).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 8/8)
 
a.Úvod do statistiky, statistická terminologie , statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění
b.Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a charakteristiky úrovně a variability

2.Základy pravděpodobnosti (dotace 10/12)
 
a.Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice
b.Opakované pokusy nezávislé a závislé
c.Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota
d.Charakteristiky náhodných veličin
e.Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin

3.Základy statistické indukce (dotace 10/8)
 
a.Rozdělení pravděpodobnosti některých statistik a funkcí
b.Základní a výběrový soubor, náhodný výběr
c.Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů
d.Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů
e.Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování
f.Základní parametrické a neparametrické testy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Popis a charakteristika statistických vlastností jednorozměrného souboru
-Student dokáže využívat grafické prostředky k interpretaci dat
-Student je schopen testovat statistické hypotézy a aplikovat výsledky na praxi
-Student umí počítat statistické charakteristiky, interpretovat výsledky s aplikací na data.
-Studenti umí pracovat s pravděpodobnostmi jevů a využít znalost teorie pravděpodobnosti a rozdělení v induktivní statistice.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení24 h0 h
     konzultace4 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku96 h131 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h15 h
     příprava na průběžný test10 h0 h
     zpracování projektů6 h6 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnění všech následujících dílčích podmínek:

1. Aktivní účast na cvičeních – účast ve cvičení je povinná; docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení, a to ve cvičení, na které je řádně zapsán dle UIS (náhrady nejsou z kapacitních důvodů možné); aktivní účast znamená, že student má přehled o přednášeném učivu (přednášky jsou tedy pro studenta nezbytnou součástí předmětu a jsou tedy povinné) a je schopen využít poznatky získané z přednášek a předchozích cvičení při řešení úkolů na daném cvičení. V případě, že student není na cvičení řádně připraven (např. nemá zadání příkladů nebo vypočítané příklady pro konzultaci) je jeho docházka považována za neaktivní a tedy za absenci.

2.Včasně odevzdaný a cvičícím uznaný semestrální projekt - hodnocen uznán x neuznán. Projekt lze jedenkrát opravovat. V případě odevzdání neúplného projektu je projekt hodnocen jako neuznán.

3. Splnění průběžného testu - průběžný test je plánován na dvě části a to v 7. a 13. výukovém týdnu v době přednášky, na kterou je student zapsán v uis. Z každé části je možné získat 20 bodů (tj. celkem 40 bodů), min. pro splnění je 20 bodů v součtu, ale z každé části musí být minimálně 5 bodů. V případě neúspěchu či řádně omluvené absence u řádného termínu je možno využít dva opravné/náhradní termíny průběžných testů – tyto termíny se budou konat v prvním a druhém týdnu zkouškového období. Ve zkouškovém období se již píší obě části (podmínka 5 bodů z každé části zůstává).

Dílčí podmínky 1. až 3. představují průběžnou kontrolu studijních povinností, přičemž za jejich splnění získá student v UIS tzv. malý zápočet.

Závěrečná zkouška se skládá z e-testu, který zahrnuje teoretickou i praktickou část předmětu, v případě získání 50 % bodů následuje ústní zkouška, kde bude ověřeno pochopení problematiky předmětu.

Závěrečné hodnocení je dle ústní zkoušky s přihlédnutím na výsledky v průběhu semestru.

Student, který nesplnil některou z uvedených dílčích podmínek předmětu, je z předmětu hodnocen známkou „nevyhověl“ (F).

Během všech testů mohou studenti použít psací pomůcky, oficiální vzorcový list, kalkulačku. Pro identifikaci studenta je nutné na požádání předložit kartu studenta.

Pro kombinovanou formu studia jsou požadavky uznání projektu a místo průběžného tstu studenti odevzdají vypracované příklady z jednotlivých okruhů výuky.

Předmět je možné studovat během zahraničního výjezdu pouze při opakovaném zápisu předmětu.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení průběžných testů či zkouškových písemek, používání nedovolených pomůcek, mobilních telefonů či jiných komunikačních zařízení nebo jiné narušování objektivity zkoušky či průběžných testů bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením „F; F; F“, případně zahájí disciplinární řízení se studentem, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- SEGER, J.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing200380-86419-52-5
ZBLAŠKOVÁ, V. -- TIRPÁKOVÁ, A. -- MARKECHOVÁ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MOLL, I. -- STŘELEC, L.Statistika IBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-286-6
DHINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- NOVÁK, I.Analýza dat v manažerském rozhodováníPrahaGrada199980-7169-255-7
DMAREK, L. a kol.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 1. 2020.

Typ výstupu: