Sylabus predmetu BSAA - Bakalářský seminář v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BSAA
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář v AJ
Název předmětu anglicky: Bachelor Seminar
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška a (Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Poznámka
Středa
15.00-16.50
Q23
PřednáškaKaždý týden
48
spojeno s DISA
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce. Obsahem přednášek a cvičení je seznámení se s principy vědecko-výzkumné práce a s psaním odborného textu. V průběhu předmětu je vypracováno oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.Přednášky k psaní závěrečné práce. (dotace 14/0)
 
a.Závěrečná práce - proces volby tématu, formální požadavky
b.
Základy vědecké práce
c.
Akademické psaní a citace
d.
Práce s šablonou a formální požadavky

2.Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/0)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a garantem oboru, který student studuje. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška14 h
0 h
konzultace
2 h
16 h
Příprava zadání BP
36 h
40 h
Celkem52 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V takovém případě je nutné domluvit se s uvažovaným vedoucím na vhodné formě komunikace, a brát v úvahu nutnost podepsat zadání ještě před koncem výukové části semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.
CARROLL, J. -- WILLIAMS, K. Referencing & understanding plagiarism. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009. 128 s. ISBN 978-0-230-57479-3.

Doporučená:
Official documents available at: https://www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 14. 2. 2020.

Typ výstupu: