Sylabus predmetu DMVI - Diagnostika motorových vozidel (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DMVI
Název předmětu česky:
Diagnostika motorových vozidel
Název předmětu anglicky:
Motor Vehicles Diagnostics
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na získání znalostí teorie a metod aplikace technické diagnostiky motorových vozidel a jejich jednotlivých konstrukčních skupin, seznámení s diagnostickými přístroji a tendencemi vývoje diagnostiky motorových vozidel. Tyto znalosti jsou nutné pro optimální rozhodování o potřebě a rozsahu oprav, pro zajištění hospodárnosti a ekologičnosti jejich provozu a pro řízení servisních a opravárenských provozů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do diagnostiky motorových vozidel (dotace 1/0)
 
a.Diagnostika v různých oblastech lidské činnosti.

2.Systémy diagnostiky motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Pojmy a definice technické diagnostiky.
b.
Objektivní a subjektivní metody diagnostiky.
c.
Diagnostické systémy, modely a postupy.
d.Prosté a diagnostické postupy vztažené na konkrétní závadu, návrh optimálního postupu za použití dostupných prostředků.

3.
Diagnostika zážehových motorů a měření exhalací. (dotace 2/3)
 
a.
Diagnostika mechanických částí motoru.
b.
Technická endoskopie.
c.
Měření výkonu zážehových motorů s vyhodnocením výsledků.
d.
Metody stanovení kompresních tlaků motoru.
e.
Kavalita procesu spalování -- měření škodlivin ve výfukových plynech.

4.
Diagnostika a seřizování zapalovací soustavy a technického stavu elektropříslušenství. (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostika bateriového zapalování.
b.Metody testování elektronických typů zapalování.
c.Oscilogramy primárního a sekundárního okruhu zapalování.
d.Diagnostika snímačů a akčních členů zapalování.

5.
Diagnostika palivové soustavy zážehových motorů. (dotace 2/2)
 
a.
Symptomy závad v palivových soustavách zážehových motorů.
b.
Diagnostika zpětnovazební regulace směsi.
c.
Diagnostika katalytických systémů.
d.
Diagnostika systémů přípravy směsi zážehových motorů v provozních podmínkách simulovaných na válcovém dynamometru.
e.Sledování Readiness kódů v závislosti na provozních podmínkách.
f.
Funkční testy systémů řízení motoru.

6.
Diagnostika vznětových motorů a měření exhalací. (dotace 2/3)
 
a.
Diagnostika mechanických komponent vznětového motoru.
b.Měření exhalací dle metodiky SME.
c.Hodnocení procesu spalování při simulovaném zatížení na válcovém dynamometru.
d.Měření výkonu motoru jako diagnostického parametru.
e.
Diagnostika systémů redukce pevných částic.

7.Diagnostika palivové soustavy vznětových motorů. (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostika systému vstřikování -- řadová čerpadla.
b.
Diagnostika systému vstřikování -- rotační čerpadla.
c.
Zkoušení vstřikovačů.
d.Diagnostika elektronicky řízených systémů vstřikování Common Rail.
e.
Postupy zkoušení systémů PDE.
f.
Kompresní test s použitím volání funkčního test řízení vstřikování.

8.Diagnostika hydraulických a pneumatických soustav motorových vozidel. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika pneumatických systémů brzd a odpružení nákladních vozidel.
b.
Diagnostika hydraulických systémů ovládání spojek.
c.Diagnostika hydropneumatického odpružení.

9.
Diagnostika podvozků motorových vozidel a vozidlových brzd. (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostika mechanických částí podvozků -- náprav, řízení, brzd.
b.Diagnostika regulace elektrických a elektrohydraulických posilovačů řízení.
c.Geometrie řízení.
d.
Kola a vyvažování kol.
e.Diagnostika tlumičů a odpružení
f.
Diagnostika brzdové soustavy.
g.
Testy systémů ABS, resp. ESP, DSR apod. v závislosti na integraci ve vozidle.

10.
Vibrodiagnostika (dotace 1/1)
 
a.Teorie signálů - užití DFT a FFT.
b.
Vibrační analýzy.
c.
Akustické signály.

11.Diagnostika elektronických systémů motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostické postupy akčních členů
b.Dignostika senzorové techniky a senzorových clusterů.
c.
Paralelní diagnostika -- simulace signálů.
d.
Diagnostika palubních sítí -- CAN-BUS, LIN.
e.
Rušivé veličiny v komunikačních sítích.

12.Palubní diagnostika (dotace 2/2)
 
a.
Palubní diagnostika OBD.
b.Protokoly palubní diagnostiky.
c.
Virtuální diagnostika OBD -- programové prostředí.

13.
Ekologické a ekonomické aspekty diagnostiky motorových vozidel a tendence vývoje. (dotace 1/0)
 
a.
Hodnocení ekonomické efektivity diagnostiky.
b.
Ekologická zátěž diagnostických postupů.

14.Inovace v diagnostice (dotace 1/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška24 h
8 h
cvičení
10 h
3 h
laboratorní práce
14 h
4 h
konzultace0 h37 h
příprava na zkoušku
56 h56 h
příprava na průběžné hodnocení44 h
46 h
příprava prezentace
6 h
0 h
zpracování projektů
4 h
4 h
zpracování seminární práce
10 h10 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování seminární práce na vybrané téma a její prezentace.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K přistoupení ke zkoušce musí studenti splnit alespoň 70% účast na seminářích a zpracovat předepsanou seminární práci. K úspěšnému složení zkoušky musí student prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí a dovedností. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné a respektují obsah sylabu předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Diagnostika motorových vozidel. Brno: František VLK, 2006.
ČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2007. 195 s. ISBN 978-80-903671-9-7.
Engine testing theory and practice. 3. vyd. Oxford: Burlington, MA, 2007. 442 s. ISBN 978-0-7680-1850-9.
POŠTA, J. Operativní opravy strojů a zařízení. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. 45 s. ISBN 80-86153-79-7.
POŠTA, J. a kol. Opravárenství a diagnostika II: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 183 s. ISBN 80-86073-88-2.
POŠTA, J. a kol. Opravárenství a diagnostika III: pro 3. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 187 s. ISBN 80-7333-017-2.
DIETSCHE, K. -- REIF, K. Automotive handbook : Bosch - invented for life. Chichester: John Wiley, 2011. 1265 s. ISBN 978-1-119-97556-4.

Doporučená:
ŠTĚRBA, P. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 280 s. Rady a tipy pro řidiče. ISBN 978-80-251-2414-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: