Sylabus předmětu FZTT - Fyzikální základy techniky (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FZTT
Název předmětu česky:
Fyzikální základy techniky
Název předmětu anglicky:
Physical Principles of Engineering Technologies
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.Místo a úloha předmětu (dotace 2/2)
 
a.
Základní terminologie
b.Základní veličiny

2.
Měření, technická terminologie (dotace 2/2)
 
a.
Postup při měření
b.
Stanovení průměrné hodnoty naměřené veličiny
c.Postup výpočtu pravděpodobné a relativní chyby měření

3.Kinematika tuhých těles (dotace 2/2)
 
a.
Rychlost dráhová a úhlová
b.
Zrychlení

4.
Dynamika tuhých těles. (dotace 2/2)
 
a.Newtonovy zákony
b.
Gravitační zákon

5.
Fyzikální stavy a děje (dotace 2/2)
 
a.
Mechanická energie
b.
Práce

6.
Tekutiny (dotace 2/2)
 
a.
Ideální kapalina
b.
Ideální plyn

7.
Hydraulické mechanismy (dotace 2/2)
 
a.Základní zákonitosti hydrostatiky
b.
Základní zákonitosti hydrodynamiky

8.
Termodynamika. (dotace 2/2)
 
a.První druhá a třetí věta termodynamická
b.
Stavová rovnice plynů

9.
Energetické transformace (dotace 2/2)
 
a.
Zákon zachování mechanické energie
b.Kalorimetrická rovnice

10.
Páry (dotace 2/2)
 
a.
Vznik par
b.
Vlhký vzduch
c.Určení základních veličin jednotlivých stavů

11.
Kinetická teorie plynů, entropie (dotace 2/2)
12.
Základní vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus. (dotace 2/2)
13.
Kinetická teorie plynů, entropie. (dotace 2/2)
14.
Optika. (dotace 2/2)
 
a.
Odraz světla
b.
Snellův zákon - lom světla
c.
Geometrická optika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení
28 h
0 h
laboratorní práce
32 h
0 h
odborná exkurze0 h
5 h
konzultace
10 h
30 h
příprava na zkoušku
22 h
55 h
příprava na průběžný test
0 h
18 h
příprava prezentace
0 h
14 h
zpracování protokolů
20 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška. Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 10ti laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování laboratorních písemných prací 2-3 otázky. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. FYZIKA vybrané části. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
BARTOŇ, S. Fyzika I v řešených příkladech. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7375-559-1.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Mechanika tekutin I. 1. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 211 s. ISBN 978-80-7375-283-5.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
BUCHAR, J. -- SEVERA, L. Fyzika I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 159 s. ISBN 80-7157-382-5.
FILÍPEK, J. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. -- SEVERA, L. Animované laboratorní cvičení z fyziky. , verze elektronická. [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-284-2.
KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: