Sylabus předmětu DIZT - Dopravní inženýrství (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DIZT
Název předmětu česky:
Dopravní inženýrství
Název předmětu anglicky:
Transport Engineering
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty základní techniky prognózování dopravy, její organizace a regulace. Vysvětlit základní charakteristiky dopravních proudů a v návaznosti na to naučit studeny základní pravidla pro návrh nejdůležitějších prvků komunikace. V nejnutnějším rozsahu bude odpřednášena také problematika územního plánování ve vazbě na potřebnou dopravně inženýrskou dokumentaci, jíž znalost je nezbytná pro rozhodování na úrovni samosprávných orgánů obce.
 
Obsah předmětu:
1.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (dotace 6/4)
 
a.
Komunikace a jejich členění

2.
Řešení dopravy v širším území.Doprava a území (dotace 12/12)
 
a.
Základní principy řešení dopravního problému
b.
Řešení průjezdné dopravy a cílové dopravy
c.
Řešení konfliktů pěší a motorové dopravy
d.Dopravní průzkumy
e.
Dopravní proudy Pohyb vozidla v dopravním proudu

3.
Křižovatky (dotace 6/12)
 
a.Neřízené křižovatky
b.
Řízené křižovatky
c.Organizace a regulace dopravy

4.
Vliv dopravy na tvorbu a ochranu životního prostředí (dotace 2/0)
5.
Psychologie v dopravě (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
9 h
cvičení
20 h
0 h
seminář
0 h
2 h
práce v terénu
4 h
2 h
odborná exkurze
4 h4 h
konzultace
0 h
1 h
příprava na zkoušku
54 h
62 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
20 h
zpracování projektů
20 h
40 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdané protokoly z jednotlivých cvičení.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu známka zapsána do indexu / UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ANONIM, A. ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic. Praha: Český normalizační institut, 2000. 104 s.
ČSN 73 6102 Projektování křížovatek na pozemních komunikacích = Design of intersections on highways. Praha: Český normalizační institut, 2007. 180 s.
ČSN 73 6109 - Projektování polních cest.2004.
ŠIROKÝ, J. Technologie dopravy. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2009. 195 s. ISBN 978-80-86530-53-6.
PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. Praha: ČVUT, 2007.
SVOBODA, V. a kol. Teorie dopravy : II. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 140 s. ISBN 80-01-02774-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: