Course syllabus BPZT - Bachelor Thesis (ILE - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
BPZT
Course title in Czech:
Bachelor Thesis
Course title in English:
Bachelor Thesis
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Institute of Lifelong Learning
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Teachers: prof. Ing. František Bauer, CSc. (examiner)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. (examiner, supervisor)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (examiner)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (examiner)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (examiner)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (examiner)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Prerequisites: to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
1.
Bachelor Thesis (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
consultation60 h60 h
preparation for regular assessment
100 h
100 h
preparation of presentation
8 h
8 h
Total
168 h168 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 p. ISBN 80-85867-59-1.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 p.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 p. ISBN 978-80-7318-896-2.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-TEIB-TEIB Technical expertness and insurence business, full-time form, initial period WS 2017/2018
Field of study B-TEIB-TEIB Technical expertness and insurence business, part-time form, initial period WS 2017/2018
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Josef Schmied, DiS. on 12/06/2019.

Type of output: