Sylabus předmětu BPZT - Bakalářská práce (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPZT
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v odpovídajícím rozsahu. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru. Odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické podobě je podmínkou splnění předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.
Bakalářská práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace60 h60 h
příprava na průběžné hodnocení
100 h
100 h
příprava prezentace
8 h
8 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
· Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání závěrečné práce.
· Bakalářská práce musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti a musí být odevzdána v předepsané formě a
počtu výtisků.
· Při splnění všech náležitostí - udělení zápočtu, se může student přihlásit k obhajobě bakalářské práce v rámci
Statní bakalářské zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Typ výstupu: