Sylabus předmětu DISA - Diplomní seminář v AJ (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DISA
Název předmětu česky:
Diplomní seminář v AJ
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/0, etapa B 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Poznámka
Středa15.00-16.50Q23PřednáškaKaždý týden48spojeno s BSAA
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího diplomové práce.
Studenti získají poznatky o vazbě tématu a obsahu diplomové práce na studovaný obor, znalosti o identifikaci zkoumaných vztahů a formulaci pracovních hypotéz, cílů práce a v souvislosti s tím identifikací vhodné metodiky včetně identifikace zkoumaného vzorku. Studenti budou dále seznámeni s doporučeným postupem při identifikaci tématu diplomové práce s ohledem na požadavek prokázání současného stavu poznání dané problematiky (knihovní a on-line zdroje publikací, databáze) a v souvislosti s tím nutnosti prokázat jakým způsobem ve své práci posunuli znalosti o dané problematice.Část přednášek bude také věnovaná problematice citací a prevenci plagiátorství.
V průběhu předmětu je vypracováno oficiální zadání diplomové práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a garantovi příslušného oboru ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam závěrečné práce v rámci studia na VŠ, výběr tématu práce (dotace 4/0)
 
a.Kvalitativní rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací - diplomová práce jako forma vědeckého sdělení;
b.
Doporučená struktura práce;
c.
Zásady tvorby diplomové práce;
d.
Doporučený harmonogram řešení;

2.
Metodické principy vědecké práce a tvorby vědeckého sdělení vědeckého sdělení. (dotace 2/0)
 
a.Identifikace zkoumaných vztahů;
b.Formulace hlavních a dílčích cílů práce v logické návaznosti;
c.
Příklady vhodně a nevhodně formulovaných hypotéz a pomocných výzkumných otázek;

3.
Zásady práce s literaturou při tvorbě vědeckého sdělení . (dotace 4/0)
 
a.
Principy práce s literaturou a tvorby rešerší;
b.
Systémy odkazování a citování použitých zdrojů, citace literárních a jiných pramenů dle norem ČSN;

4.
Formální požadavky na závěrečnou podobu diplomové práce (dotace 4/0)
 
a.
Hlavní typografické zásady;
b.
Příprava podkladů pro prezentaci práce před zkušební komisí;

5.
Podrobné informace na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h
0 h
konzultace
2 h
12 h
zpracování projektů
40 h
44 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání diplomové práce. Vedoucí diplomové práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.
Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se lhůty pro získání malého zápočtu posouvají v závislosti na individuální domluvě s vedoucím práce a vedoucím ústavu na základě harmonogramu přijímající zahraniční instituce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.
CARROLL, J. -- WILLIAMS, K. Referencing & understanding plagiarism. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009. 128 s. ISBN 978-0-230-57479-3.

Doporučená:
Official documents available at: https://www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 14. 2. 2020.

Typ výstupu: