Sylabus predmetu IS - IS podniku (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IS
Název předmětu česky:
IS podniku
Název předmětu anglicky:
Information Systems
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Ludmila Kunderová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50
Q16
PřednáškaKaždý týden80
Úterý
13.00-14.50
Q06
Cvičení
Každý týden20
Úterý
17.00-18.50
Q05
Z. Špendel
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání nových znalostí z oboru informačních systémů, poznatky budou prohloubeny o principy architektury těchto systémů, jejich tvorby a implementace z manažerského hlediska. Studenti se seznámí s reálnými ERP systémy, se systémovou integrací a jejím vlivem na podnikové prostředí. Studenti si dále procvičí a upevní dovednosti související s praktickým ovládáním a prací s těmito systémy. Bude pojednáno také o systémech podnikové inteligenci s důrazem na přínosy a problémy při jejich realizaci a o bezpečnostní politice v podniku. V rámci výuky je prezentován základní právní rámec pro vývoj a provoz informačních systémů.
 
Obsah předmětu:
1.
Vývojové tendence a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií (dotace 4/4)
 
a.
Základní pojmy
b.
Trendy v oblasti IS/IT
c.
Základní přehled současných ERP

2.
Systémová integrace (dotace 2/0)
 
a.
Principy, vývoj a podstata systémove integrace
b.
Složky a úrovně systémové integrace.
c.
Systémový integrátor a jeho funkce.

3.
Přístupy k realizaci IS (dotace 6/0)
 
a.Životní cyklus projektu IS.
b.Přístupy k implementaci IS v podnikovém prostředí.
c.Manažerský pohled na rízení IS v podniku.
d.
Faktory ovlivňující tvorbu a využití IS, kritéria volby typového ASW

4.
Ekonomické vyhodnocení projektu IS (dotace 2/2)
 
a.
Přínosy a náklady IS.
b.Návratnost investic do IS.
c.
Efektivnost nasazení IS.

5.Architektura IS (dotace 4/6)
 
a.
Globální architektura. Dílčí architektury strukturované a objektové analýzy

6.Nástroje analýzy a projektování (CASE) (dotace 2/6)
 
a.
Vývoj, současný stav a vlastnosti.
b.Prototypování IS, podstata a význam.

7.Expertní systémy a neuronové sítě (dotace 4/4)
 
a.
Vývoj znalostních systémů, klasifikace, tvorba a využití
b.
Neuronové sítě, struktura, využití

8.
Právní aspekty tvorby a využití IS software, ochrana dat (dotace 2/0)
9.
Prezentace seminární práce (dotace 0/2)
10.
Integrované informační systémy Microsoft Dynamic Nav, Vema, Helios and QI (dotace 2/4)
 
a.Práce a konfigurace s Microsoft Dynamic Nav, Vema, Helios and QI
b.
Funkce, data a konfigurační parametry v IS Microsoft Dynamic Nav, Vema, Helios and QI

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení28 h
0 h
příprava na zkoušku
50 h
110 h
příprava na průběžné hodnocení15 h0 h
příprava na průběžný test
15 h
0 h
příprava prezentace
5 h
0 h
zpracování seminární práce
27 h
42 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: Studenti napíšou seminární práci na libovolné téma související s problematikou a svou práci odprezentují. Povinný zápočtový test je v rozsahu výuky ze cvičení (20 otázek doplňovacích v elektronickém testu). Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 správně zodpovězených otázek.
Zkouška: Podmínkou je udělení zápočtu. Písemná zkouška je v rozsahu 8 komplexnějších otázek po 5 bodech s časovým limitem 45 minut (ke splnění minimálních požadavků je třeba získat alespoň 22 bodů). Otázky jsou průřezem přednášek i poznatků, získaných v rámci cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.
DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 340 s. ISBN 978-80-7204-605-8.
RÁBOVÁ, I. Podnikové informační systémy a technologie jejich vývoje. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 139 s. ISBN 978-80-7399-599-7.

Doporučená:
CUMMINGS, M. -- HAAG, S. Management Information Systems for the Information Age. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009.
SODOMKA, P. -- KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
LUSZCZAK, A. -- SINGER, R. Microsoft Dynamics NAV: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 373 s. ISBN 978-80-251-2851-0.
Zákon 101/1999 o ochraně osobních údajů, ze dne 4.4.2000 http://www.sagit.cz/Sbirka/ksbdefault.htm
Zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ze dne 11.5.1999 http://www.sagit.cz/Sbirka/ksbdefault.htm

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, ZS 2020/2021, 2019/2020 - doktorská studia, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, 2018/2019 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2019.

Typ výstupu: