Sylabus předmětu BPAK - Bakalářská práce Kybernetika (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPAK
Název předmětu česky: Bakalářská práce Kybernetika
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis IS/ICT
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Třináctý (zkoušející)
Prerekvizity: Bakalářský seminář IS/ICT
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50Q46J. Šťastný
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
seminář
7 h
konzultace7 h
příprava prezentace12 h
zpracování projektů
220 h
Celkem
246 h
 
Požadavky na ukončení:
Student získává malý zápočet za řádné odevzdání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce zadává v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku zápočet ukončující předmět Bakalářská práce Kybernetika v případě, že je alespoň jeden z posudků doporučující. Jsou-li oba posudky nedoporučující, student neúspěšně ukončil předmět Bakalářská práce Kybernetika a musí si jej opakovaně zapsat.
Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se na něj vztahují stejné podmínky jako na ostatní studenty.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2019.

Typ výstupu: