Sylabus predmetu AST - Aplikovaná statistika (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AST
Název v jazyce výuky: Aplikovaná statistika
Název česky: Aplikovaná statistika
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Statistika
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je znalosti nabyté v předmětu Statistika precizovat, rozšířit a získat praktické dovednosti s aplikací jednotlivých metod v software Statistica a Gretl. V rámci předmětu budou uvedeny nové pokročilé avšak snadno realizovatelné metody analýzy dat. Studenti budou rovněž seznámeni s problematikou statistického srovnavání a indexů, dále budou diskutovány vybrané specifické problémy regresních modelů a pokročilých metod analýzy dat. Předpokládáme, že nabyté znalosti a dovednosti budou studenty využity mj. při zpracování bakalářských prací.
 
Obsah předmětu:
1.Číselné a grafické charakteristiky znaků (dotace 2/2)
 
a.Absolutní a relativní četnost
b.Bodové a intervalové rozdělení četností
c.Typy znaků
d.Číselné charakteristiky znaků
e.Grafická prezentace charakteristik znaků (krabicový diagram, histogram apod.)

2.Vybrané parametrické testy (dotace 4/4)
 
a.Úlohy o jednom a dvou výběrech z normálního rozdělení
b.Úlohy o jednom a dvou výběrech z alternativního rozdělení
c.Korelační analýza, Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace
d.Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptylu
e.Metody mnohonásobného porovnávání
f.Aplikace na ekonomických datech

3.Neparametrické testy (dotace 4/4)
 
a.Jednovýběrový a párový znaménkový test
b.Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test
c.Dvouvýběrový Wilcoxonův test
d.Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test
e.Kruskalův-Wallisův test a mediánový test
f.Metody mnohonásobného porovnávání pro neparametrickou analýzu rozptylu

4.Základy analýzy nominálních a ordinálních dat (dotace 4/4)
 
a.Kontingenční tabulka
b.Testy nezávislosti v kontingenční tabulce
c.Další testy a charakteristiky spojené s kontingenčními tabulkami
d.Aplikace při vyhodnocování dotazníku

5.Statistické srovnávání (dotace 4/4)
 
a.Absolutní a relativní srovnávání
b.Jednoduché individuální, složené a souhrnné indexy
c.Rozklady indexů
d.Problematika cenových indexů

6.Specifické problémy spojené s regresí (dotace 3/3)
 
a.Otázka stability parametrů
b.Problém chybějících dat
c.Vlivné (odlehlé) hodnoty
d.Sezónnost a periodicita
e.Zdánlivá (falešná) závislost

7.Nadstavbové metody analýzy dat (dotace 4/4)
 
a.Robustní regrese
b.Kvantilová regrese pro modelování nákladů a příjmů
c.Spektrální analýza časových řad s aplikacemi
d.Metoda difference-in-differences s aplikacemi

8.Modelování vybraných ekonomických zákonitostí (dotace 3/3)
 
a.Praktické příklady ekonometrického modelování

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     zpracování projektů20 h
průběžná příprava na cvičení20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnění všech následujících dílčích podmínek:

1. Včasně odevzdaný semestrální projekt – za projekt lze získat maximálně 20 bodů. Pro úspěšné absolvování je nutné získat min. 50 % možných bodů.

2. Úspěšně absolvovaná závěrečná písemná zkouška zahrnující teoretickou (30 bodů) a praktickou část (50 bodů) – pro úspěšné absolvování závěrečné písemné zkoušky je nutné získat min. 50 % možných bodů z každé části. Praktická část bude doplněna o ústní rozpravu.

Dílčí podmínka uznání semestrálního projektu představuje průběžnou kontrolu studijních povinností.

Pokud student úspěšně splní všechny výše uvedené dílčí podmínky předmětu, je výsledné hodnocení předmětu dáno počtem získaných bodů závěrečné písemné zkoušky, a to následovně:
[90–100] bodů = A
[80–90) bodů = B
[70–80) bodů = C
[60–70) bodů = D
[50–60) bodů = E
[0–50) bodů = F

Naopak student, který nesplnil některou z uvedených dílčích podmínek předmětu, je z předmětu hodnocen známkou „nevyhověl“ (F).

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení průběžných testů či zkouškových písemek, používání nedovolených pomůcek, mobilních telefonů či jiných komunikačních zařízení nebo jiné narušování objektivity zkoušky či průběžných testů bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením „F; F; F“, případně zahájí disciplinární řízení se studentem, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUDÍKOVÁ, M. -- KRÁLOVÁ, M. -- MAROŠ, B.Průvodce základními statistickými metodamiPrahaGrada2010978-80-247-3243-5
ZCIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2013978-80-86929-93-4
DBLAŠKOVÁ, V. -- VISKOTOVÁ, L. Základy matematiky a statistikyBrnoMendelova univerzita v Brně2018978-80-7509-586-2
DHINDLS, R. a kol.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-43-6
DMAREK, L. a kol.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5
DNEUBAUER, J. -- SEDLAČÍK, M. -- KŘÍŽ, O.Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborechPrahaGrada2016978-80-247-5786-5
DMARQUES DE SÁ, J. P. Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R. 2nd ed. Springer. 2007. ISBN 978-3540719717.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 2. 2020.

Typ výstupu: