Sylabus predmetu FAN - Finanční analýza podniku (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FAN
Název předmětu česky:
Finanční analýza podniku
Název předmětu anglicky:
Financial Analysis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Garantující ústav:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Andrea Martinčič (cvičící)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
15.00-16.50
Q42
Přednáška
Každý týden90
Středa
17.00-18.50
Q35
Cvičení
Sudý týden
27
Středa17.00-18.50Q35M. BasovníkováCvičeníLichý týden
27
Čtvrtek13.00-14.50Q35CvičeníLichý týden27
Čtvrtek
13.00-14.50Q35CvičeníSudý týden27
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu Finanční analýza podniku je poskytnout studentům nejnovější poznatky o systémových postupech a metodách využívaných ve finančních analýzách ex post, ex ante; Identifikovat symptomy budoucí insolvence a nacházet východiska k nápravě krizových stavů.
 
Obsah předmětu:
1.
Teoretická východiska. Uživatelé finanční analýzy. Zdroje informací. (dotace 4/2)
 
a.
Pojetí finanční analýzy. Vztah finanční analýzy k finančnímu účetnictví. Koncept finančního zdraví a finančního chování. Finanční důvěryhodnost a finanční spolehlivost podniku.
b.
Okruh potenciálních subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem, jimž mohou být výsledky finanční analýzy prospěšné.
c.
Potenciální a použitelné informační zdroje, ze kterých lze čerpat údaje pro finanční analýzu.

2.
Metody finanční analýzy. (dotace 4/2)
 
a.
Vymezení metod finanční analýzy, zaměření na v praxi.
b.Nejrozšířenější techniky poměrových ukazatelů a stanovení hlavních oblastí analýzy včetně skupin používaných ukazatelů.

3.
Analýza rozdílových ukazatelů. (dotace 4/2)
 
a.
Vymezení Zlatých pravidel financování.
b.Význam řízení čistého pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku v praxi.

4.
Analýza rentability. (dotace 4/2)
 
a.Definování obsahu a způsobů zjišťování výnosnosti vloženého kapitálu, osvojit si základní kategorie zisku (výsledku hospodaření) a kapitálu používaných k výpočtu rentability.
b.
Ukazatele rentability aktiv, výhody a nevýhody, ukazatele rentability vlastního kapitálu, zvládnout rozklad rentability na dílčí příčinné faktory.

5.
Analýza likvidity, finanční stability a solventnosti. (dotace 4/2)
 
a.Vysvětlení způsobu zjišťování platební neschopnosti z hlediska rizika vyplývajícího jak z provozní činnosti, tak z finanční činnosti. Testování provozního rizika platební neschopnosti pomocí poměrových ukazatelů likvidity, s jejichž pomocí zjišťujeme schopnost podniku hradit své závazky (likvidita, likvidnost, solventnost).
b.
Testování finančního rizika platební neschopnosti splácení dluhů, které vyplývá ze struktury zdrojů financování, různými ukazateli finanční stability a ukazateli zadluženosti. Finanční stabilita
prověřuje odolnost proti zhroucení financí podniku v důsledku úbytku cizích zdrojů.

6.
Analýza peněžních toků. Analýza kapitálového trhu. (dotace 4/2)
 
a.Seznámení se s vazbami mezi peněžními toky a údaji v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty, a s využitím poměrových ukazatelů na bázi peněžních toků.
b.
Seznámení se s ukazateli finančního zdraví podniku pomocí ukazatelů kapitálového trhu, jejichž součástí je tržní cena akcie. Hodnocení bonity dluhopisů, vztah výnosnosti dluhopisů a jejich ratingu. Stanovení vnitřní hodnoty podniku. Ekonomická přidaná hodnota podniku.

7.
Analýza soustav poměrových ukazatelů. (dotace 4/2)
 
a.Seznámení se s modely, které na podkladě syntézy příznaků finanční situace slouží pro predikci finanční důvěryhodnosti podniku.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku28 h
příprava na průběžný test
14 h
příprava prezentace14 h
zpracování seminární práce42 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
V předmětu se vyžaduje aktivní účast na cvičení. Předmět je zakončen odevzdáním písemné formy semestrálního projektu (zápočet) a komisionální obhajobou (zkouška). Pro zdárné uzavření tohoto předmětu musejí být splněna obě tato kritéria s hodnocením vyšším než 50%. Výsledné hodnocení je aritmetickým průměrem hodnocení, přičemž řešitelský tým má hodnocení stejné. Ke zkoušce se student přihlašuje prostřednictvím univerzitního informačního systému až po udělení zápočtu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KISLINGEROVÁ, E. -- HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5.
ROSS, S A. -- JAFFE, J F. -- WESTERFIELD, R. Corporate finance. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2013. 1030 s. ISBN 978-0-07-803477-0.
BREALEY, R A. -- ALLEN, F. -- MYERS, S C. Principles of corporate finance. 11. vyd. Maidenhead: McGraw-Hil, 2014. 889 s. The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate. ISBN 0-0771-5156-9.
KNÁPKOVÁ, A. -- PAVELKOVÁ, D. -- REMEŠ, D. -- ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 228 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.
PETERSON DRAKE, P. -- FABOZZI, F J. Analysis of financial statements. 3. vyd. Hoboken: John Wiley & Sons, 332 s. The Frank J. Fabozzi series. ISBN 978-1-118-29998-2.

Doporučená:
BRAGG.M. S. Financial Analysis: A Controller's Guide 2nd Edition.2007.Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.ISBN-13: 978-0470055182
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 160 s. ISBN 978-80-251-3386-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace SBFM Finanční management podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 9. 12. 2019.

Typ výstupu: