Sylabus predmetu SOZ - Systém a organizace zdravotnictví (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SOZ
Název v jazyce výuky: Systém a organizace zdravotnictví
Název česky: Systém a organizace zdravotnictví
Název anglicky: Organization of Healthcare Systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je, aby se studenti zorientovali v problematice systémů a organizace zdravotnictví. Základem je osvojení si modelů systémů ve zdravotnictví. To studentům umožní následně analyzovat a komparovat model (resp. jeho modifikaci) se skutečností. Studenti získají schopnost odvozovat dopady změn nastavení systému, respektive organizace, ve zdravotnictví na jednotlivé prvky systému (klienty, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a stát).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonomie zdravotnictví (dotace 6/3)
 
a.Spojitost ekonomické teorie a zdravotnictví - zdravotnické služby jako smíšený statek, externality, asymetrické informace, nedokonalá konkurence, cenová regulace.
b.Manažerská epidemiologie a její aplikace k řízení zdravotnických služeb.
c.Základní pojmy z oblasti zdraví, zdravotnictví a financování zdravotnictví.

2.Zdravotnický systém a zdravotní politika (dotace 10/5)
 
a.Definice zdravotnického systému (nabídka, poptávka). Seznámení s jednotlivými prvky systému (příjemci - pacienti, poskytovatelé - zdravotnická zařízení, plátci zdravotní péče - zdravotní pojišťovny, stát). Vymezení vazeb mezi prvky systému.
b.Modelové případy zdravotnického systému (Semašek, Beveridge, Bismarck, tržní model)
c.Souvislosti a vazby mezi odpovědností za zdraví, daňovým zatížením a modely financování zdravotnictví.

3.Financování zdravotnictví (dotace 6/3)
 
a.Rozbor tří základních způsobů financování.
b.Představení možností úhrad zdravotní péče s využitím veřejných a soukromých zdrojů.
c.Klasifikační systém DRG (Diagnosis Related Group).
d.Analýza a komparace role subjektů zdravotnického systému v různých modelem financování.

4.Ekonomika zdraví (dotace 4/2)
 
a.Další spektra lidských činností ovlivňujících zdraví.
b.Role zdravotnických služeb v tomto kontextu.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v problematice systémů a organizace zdravotnictví
-Osvojení si modelů systémů ve zdravotnictví
-Schopnost odvozovat dopady změn nastavení systému, respektive organizace, ve zdravotnictví na jednotlivé prvky systému

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test33 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. U studentů prezenční formy je podmínkou pro účast na zkoušce získání zápočtu.
Zápočet:
Pro dosažení zápočtu je nutno získat minimálně 30 bodů z 50. Body lze získat ze zápočtové písemky (30 bodů). Při nedostatečné počtu bodů je povolena jedna oprava zápočtové písemky (50 bodů).
Zápočtová písemka obsahuje kombinaci testových a otevřených otázek.

Zkouška:
Má písemnou a ústní část. Z písemné části lze získat maximálně 50 bodů. Minimální počet bodů pro postup k ústní části je 30. Body získané z písemné části (u studentů prezenční formy v součtu s body získanými při zápočtu) se zohledňují ve výsledném hodnocení zkoušky. U ústní části student odpovídá na položenou otázku (případně ještě na jednu, pokud je první neuspokojivě zodpovězena).
Pokud student nezíská minimální požadovaný počet bodů z písemné části nebo nezodpoví uspokojivě otázky u ústní části, musí zkoušku opakovat. K dispozici jsou dva opravné termíny.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZETIENNE, C.Health systems financing: the path to universal coverage (World Health Report 2010)
ZGLADKIJ, I. a kol.Management ve zdravotnictvíBrnoComputer Press200380-7226-996-8
DDURDISOVÁ, J.Ekonomika zdravíPrahaVysoká škola ekonomická200580-245-0998-9
DJANEČKOVÁ, H. -- HNILICOVÁ, H.Úvod do veřejného zdravotnictvíPrahaPortál2009978-80-7367-592-9
DZLÁMAL, J. -- BELLOVÁ, J.Ekonomika zdravotnictvíBrnoNárodní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů2013978-80-7013-551-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: