Sylabus predmetu VSH - Vývoj světového hospodářství (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VSH
Název v jazyce výuky: Vývoj světového hospodářství
Název česky: Vývoj světového hospodářství
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět se zabývá vývojem světového hospodářství od poloviny 19. století do současnosti. Cílem kurzu je, aby studenti byli schopni porozumět ekonomickému vývoji v hlavních centrech světové ekonomiky v širších politických a historických souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.Etapy ve vývoji světového hospodářství (dotace 4/2)
 
a.Etapy ve vývoji světového hospodářství do roku 1945 (světové hospodářství před první průmyslovou revolucí; první a druhá průmyslová revoluce; ekonomické důsledky první světové války; meziválečné období a velká hospodářská krize)
b.Etapy ve vývoji světového hospodářství po roce 1945 (ekonomické důsledky druhé světové války a poválečná obnova; vývoj v 50. a 60. letech; ropné šoky v 70. letech; neokonzervativní obrat v hospodářské politice; ekonomický vývoj na počátku nové tisíciletí; kvantitativní porovnání ekonomických center)

2.Hospodářský vývoj v nejvýznamnějších ekonomikách (dotace 14/7)
 
a.Hospodářský vývoj Velká Británie (dominantní postavení Velké Británie v 19. století; poválečná krize ve 20. letech; politika Stop and Go; „britská nemoc“; Thatcherismus; New Labour)
b.Hospodářský vývoj USA (příčiny ekonomického úspěchu; New Deal; postavení USA po druhé světové válce; Reaganomika; Dot-com bublina)
c.Hospodářský vývoj Německa (Německo jako průmyslová velmoc před první světovou válkou; hyperinflace ve 20. letech; válečná ekonomika; ordoliberalismus a Erhardova reforma; zdroje poválečného hospodářského zázraku; Kohlova éra; ekonomické důsledky sjednocení Německa; současná pozice Německa v evropské ekonomice)
d.Hospodářský vývoj Francie (ekonomická situace na přelomu 19. a 20. století; indikativní plánování; Francie v evropském integračním procesu; současná pozice Francie v evropské ekonomice)
e.Hospodářský vývoj Ruska/SSSR (zrušení nevolnictví; Stolypinského agrární reformy; válečný komunismus; Nová ekonomická politika; industrializace; válečná ekonomika; Rada vzájemné hospodářské pomoci; Perestrojka; ekonomická transformace v 90. letech; soudobá pozice Ruska ve světové ekonomice)
f.Hospodářský vývoj Japonska (počátky industrializace; militarizace japonské ekonomiky; poválečný japonský hospodářský zázrak; strukturální politika a indikativní plánování; „ztracená dekáda“; dlouhodobé problémy japonské ekonomiky, postavení Japonska ve světové ekonomice)
g.Hospodářský vývoj Číny (čínské hospodářství před rokem 1949; charakteristiky čínské centrálně plánované ekonomiky; reformy po roce 1978 a jejich výsledky; postavení Číny ve světové ekonomice)

3.Hospodářský vývoj Československa/České republiky (dotace 4/2)
 
a.Československo do roku 1948 (české hospodářství v rámci Rakousko-Uherska; Rašínova měnová reforma; dopady hospodářské krize; Protektorát Čechy a Morava; znárodnění klíčového a velkého průmyslu; Dvouletý hospodářský plán)
b.Československo v letech 1948-1992 a transformace české ekonomiky (charakteristiky československé CPE; první pětiletka; měnová reforma z roku 1953; stručný přehled jednotlivých pětiletek; zhodnocení jednotlivých charakteristik CPE; hospodářská transformace československé ekonomiky; měnová krize v roce 1997; vstup do EU)

4.Dlouhodobé trendy ve světovém hospodářství (dotace 6/3)
 
a.Dlouhodobé trendy ve světovém hospodářství I. (globalizace; dlouhodobý hospodářský růst; integrační tendence)
b.Dlouhodobé trendy ve světovém hospodářství II. (politické a institucionální změny; technologické a strukturální změny)
c.Dlouhodobé trendy ve světovém hospodářství III. (demografický vývoj; zvyšující se role státu v národních ekonomikách)

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h
     zpracování seminární práce24 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Pro získání zápočtu je nutné vypracovat seminární práci a z ní získat získat nenulový počet bodů (max 10 bodů). Za průběžnou práci na seminářích může student získat body za aktivitu (max 10 bodů).

Zkouška:
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Z písemné zkoušky je možné získat až 30 bodů. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je nutné mít alespoň 18 bodů, tedy 60 %. Výsledná známka je součtem bodů získaných za průběžnou práci na seminářích (aktivita a seminární práce) a z písemné zkoušky. Pokud má student zájem si zlepšit výslednou známku, poté může absolvovat ústní zkoušku. V průběhu ústní zkoušky si student losuje jednu otázku.

V případě podvodného jednání studenta, během vypracování seminární práce nebo v průběhu písemné či ústní zkoušky, bude student hodnocen „F“ a bude podán podnět k zahájení disciplinárního řízení.

Podmínky v případě zahraničního výjezdu:
Student prezenční formy si může předmět zapsat během zahraničního výjezdu. Podmínka pro získání zápočtu zůstává stejná, tedy student musí vypracovat seminární práci a získat z ní nenulový počet bodů (max 10 bodů). Student ukončuje předmět písemnou zkouškou (viz náležitosti zkoušky). V rámci výsledné známky jsou zohledněny body získané ze seminární práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŽÍDEK, L.Dějiny světového hospodářstvíPlzeňVydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk2009978-80-7380-184-7
DGRAFF, M. -- KENWOOD, A G. -- LOUGHEED, A L.Growth of the international economy, 1820-2015LondonRoutledge2014978-0-415-47610-2
DSIRŮČEK, P. a kol.Hospodářské dějiny a ekonomické teorie: (vývoj, současnost, výhledy)SlanýMelandrium2007978-80-86175-53-9
DMADDISON, A. Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford: Oxford University Press, 2007. 432 s. ISBN 978-0-199-22720-4.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 2. 2020.

Typ výstupu: