Sylabus předmětu SVAK2 - Světový jazyk - Angličtina K 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVAK2
Název předmětu česky: Světový jazyk - Angličtina K 2
Název předmětu anglicky:
English K 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) blížící se jazykové úrovni B2.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 6A (dotace 0/0)
 
a.
vyjádření budoucnosti- vazba will/won't, předpovědi, slovesa opačného významu

2.
Lekce 6B (dotace 0/0)
 
a.
vyjádření budoucnosti- nabídky, sliby, okamžitá rozhodnutí, frázová slovesa s částicí back

3.
Lekce 7A+7B (dotace 0/0)
 
a.infinitivní konstrukce, slovesa následovaná infinitivem, použití gerundia, slovesa následovaná gerundiem

4.Lekce 7C (dotace 0/0)
 
a.
některá modální slovesa a jejich opisy- have to, don't have to, must, mustn't, studium jazyků, větné modifikátory

5.Lekce 8A (dotace 0/0)
 
a.
modální sloveso should, vazby se slovesem get, rady a doporučení

6.Lekce 8B (dotace 0/0)
 
a.
podmínkové věty I. typu, často zaměňovaná slovesa

7.
Lekce 9A (dotace 0/0)
 
a.
podmínkové věty II. typ,a jejich použití v porovnání s podmínkovými větami I.typu, zvířata

8.
Lekce 9B (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný čas s výrazy for + since, obavy a fobie

9.
Lekce 9C (dotace 0/0)
 
a.
předpřítomný vs. minulý prostý čas, biografie

10.
Lekce 10A+10B (dotace 0/0)
 
a.trpný rod, vazba used to, studium a škola, vzpomínky

11.
Lekce 11B (dotace 0/0)
 
a.frázová slovesa, slovní pořádek u frázových sloves, ranní rituály

12.
Lekce 11C (dotace 0/0)
 
a.vazba So do I./Neither do I., podobnost a rozdílnost

13.
Opakování (dotace 0/0)
 
a.
souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby

14.
Zápočtový test (dotace 0/0)
 
a.
souhrnný test, testující znalost gramatiky a slovní zásoby letního semestru

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
konzultace10 h
příprava na zkoušku
9 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
příprava na průběžný test
9 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, student musí uspět minimálně na 70%, tzn. musí získat minimálně 42 bodů z 60. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je také 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Pre-Intermediate Student's Book Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 191 s. ISBN 978-0-19-459881-1.
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. English File third edition Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2012. 95 s.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
REDMAN, S. English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: