Sylabus předmětu SVFK2 - Světový jazyk - Francouzština K 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVFK2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Francouzština K 2
Název předmětu anglicky:
French K 2
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1 (dotace 0/0)
 
a.Vyjádření předčasnosti a následnosti.
b.
Tvoření plus-que-parfait
c.
Vyjádření radosti a pozitivní hodnocení

2.
Lekce 2 (dotace 0/0)
 
a.Vyjádření minulosti - shrnutí.
b.
Četba literárního textu

3.
Lekce 3 (dotace 0/0)
 
a.Le gérondif
b.
Vyjádření frekvence a opakování
c.Vyjádření zlosti a negativní hodnocení

4.
Lekce 4 (dotace 0/0)
 
a.
Vyjádření cíle - prohloubení z minulého semestru
b.Opakování subjonctivu
c.
Slovní zásoba - bydlení

5.
Lekce 5 (dotace 0/0)
 
a.Současné použití předmětu přímého a nepřímého
b.Inzerát na pronájem bytu
c.
Vyjádření názoru

6.
Lekce 6 (dotace 0/0)
 
a.
Tvoření slov
b.
Slovní zásoba - doprava

7.
Lekce 7 (dotace 0/0)
 
a.
Zákaz
b.
Rozkazovací způsob

8.
Lekce 8 (dotace 0/0)
 
a.
Nepravidelné tvary subjonctivu
b.Další způsoby vyjádření zákazu a rozkazu

9.
Lekce 9 (dotace 0/0)
 
a.
Použití různých typů zájmen
b.
Vyjádření pocitů

10.
Lekce 10 (dotace 0/0)
 
a.
Vyjádření příčiny a důsledku
b.
Předložky
c.
Výčitky a ospravedlnění

11.
Lekce 11 (dotace 0/0)
 
a.
Pasivum
b.
Jazyk internetu

12.Lekce 12 (dotace 0/0)
 
a.
Nácvik mluvního projevu

13.
Lekce 13 (dotace 0/0)
 
a.
Opakování

14.
Lekce 14 (dotace 0/0)
 
a.
Souhrnný test

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
46 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, student musí uspět minimálně na 70%, tzn. musí získat minimálně 42 bodů z 60. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: