Sylabus předmětu SVSK2 - Světový jazyk - Španělština K 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVSK2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Španělština K 2
Název předmětu anglicky: Spanish K 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni blížící se B2.
 
Obsah předmětu:
1.
1. opakování, neurčitá zájmena, na nákupech, jídlo. (lekce 6 základní učebnice) (dotace 0/0)
2.
2. "se" - opis trpného rodu, recepty, jídlo, v restauraci, shrnutí 6. lekce (dotace 0/0)
3.
3. rozkaz a zákaz, dovolená, cestování, přídavná jména (lekce 7 základní učebnice). (dotace 0/0)
4.4. použití sloves ser a estar, přídavná jména pro popis nálad, spojovací způsob pravidelných sloves (lekce 7) (dotace 0/0)
5.
5. spojovací způsob sloves se změnou kmenové samohlásky a nepravidelných sloves, použití spojovacího způsobu, přací věty, shrnutí 7. lekce (dotace 0/0)
6.
6. vazba estaba + gerundium a její použití v kontrastu s minulým časem prostým,práce a pracovní vztahy (lekce 8) (dotace 0/0)
7.7. předminulý čas, časová souslednost, otázky v nepřímé řeči, tisk, inzeráty, shrnutí 8.lekce (dotace 0/0)
8.
8. vazba llevar + gerundium, film a filmový průmysl, volný čas (lekce 9) (dotace 0/0)
9.
9. použití minulého času prostého v kontrastu s předpřítomným časem, vyjádření hodnocení a názoru, festivaly a svátky ve světě, shrnutí 9. lekce (dotace 0/0)
10.
10. vazba ir a + sloveso, budoucí čas prostý, opakování spojovacího způsobu, cestování (lekce 10) (dotace 0/0)
11.11.cuando a cuándo následované buď indikativem nebo spojovacím způsobem, vztažné věty, shrnutí 10. lekce (dotace 0/0)
12.
12. opakování lekcí 1-5 (dotace 0/0)
13.13. opakování lekcí 6-10 (dotace 0/0)
14.souhrnný test (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
9 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
příprava na průběžný test
9 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, student musí uspět minimálně na 70%, tzn. musí získat minimálně 42 bodů z 60. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CASTRO VIÚDEZ, F. -- SARDINERO FRANCO, C. -- RODERO DÍEZ, I. Español en marcha 2 : Curso de español como lengua extranjera. Madrid: SGEL, 2005. 125 s. ISBN 978-84-9778-187-9.
CASTRO VIUDEZ, F. -- SARDINERO FRANCO, C. -- RODERO, I. Espanol en marcha 2 : curso de espanol como lengua extranjera : cuaderno de ejercicios. 5. vyd. Madrid: Sociedad General Espanola de Librería, 2009. 71 s. ISBN 978-84-9778-133-6.

Doporučená:
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.
MARTINEZ , P. -- CASTANEDA, A. -- RAYA, R. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: